શુકન જોઈ ને સંચરજો રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

શુકન જોઈ ને સંચરજો રે

સામો મળ્યો છે જોશીડો રે
જોશ જોઈ પાછો વળીયો
શુકન જોઈ ને સંચરજો રે

સામો મળ્યો છે માળીડો રે
ફૂલગજરા આપી પાછો વળીયો રે
શુકન જોઈ ને સંચરજો રે

સામો મળ્યો છે દોશીડો રે
ચૂંદડી આપી પાછો વળીયો રે
શુકન જોઈ ને સંચરજો રે

સામો મળ્યો છે સોનીડો રે
કડલાં આપી પાછો વળીયો રે
શુકન જોઈ ને સંચરજો રે

સામો મળ્યો છે મણીયારો રે
ચુડલાં આપી પાછો વળીયો રે
શુકન જોઈ ને સંચરજો રે

જોઈશે લીલેરા શા વાના રે
જડશે ગોકુળમાના કાના રે
શુકન જોઈ ને સંચરજો રે

જાન પ્રસ્થાન