શ્રી ચિંતમણિપાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
શ્રી ચિંતમણિપાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર
અજ્ઞાત


<poem>(અનુષ્ટુબ વૃતમ્)

ઓમ્ નમઃ પાર્શ્વનાથાય વિશ્વચિંતામણીયતે । હ્રીં ધરણેન્દ્રવૈરોટ્યા, પદ્માદેવી યુતાયતે ॥ ૧ ॥

શાન્તિતુષ્ટિમહાપુષ્ટિ દ્યુતિકીર્તિવિધાયિને । ઓમ્ ર્હ્રીં દ્વિટ્ વ્યાલવૈતાલ સર્વાધિવ્યાધિનાશિને ॥ ૨ ॥

જ્યાજિતાખ્યાવિજયાખ્યાપરાજિતયાન્વિતા । દિશાંપાલૈર્ગ્રહૈર્યક્ષૈર્વિદ્યાદેવીભિરન્વિતઃ ॥ ૩ ॥

ઓમ્ અસિઆઉસાય નમઃ તત્ર ત્રૈલોક્યનથતામ્ । ચતુઃ ષષ્ટિસુરેન્દ્રાસ્તે, ભાસન્તે છત્રચામરૈ : ॥ ૪ ॥

(આર્યાવૃતમ્)

શ્રી ચિંતામણિમંડન માર્શ્વજિનપ્રણતકલ્પતરુકલ્પમ્

ચૂરય દુષ્ટવ્રાતાન્ પૂરય મે વાંછિતમ્ નાથ ॥ ૫ ॥
-0-