સંત પરમ હિતકારી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
સંત પરમ હિતકારી
બ્રહ્માનંદ સ્વામીસંત પરમ હિતકારી ,
જગતમાંહી સંત પરમ હિતકારી

પ્રભુપદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ ,
ભરમ મિટાવત ભારી. જગતમાંહી..

પરમ કૃપાળુ સકલ જીવન પર,
હરી સમ સબ દુખ હારી. જગતમાંહી..

ત્રીગુનાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી,
રીત જગત સે ન્યારી. જગતમાંહી..

બ્રહ્માનંદ કહે સંત કી સોબત,
મિલત હે પ્રગટ મુરારી. જગતમાંહી..