સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે પહોંચી પર ઘડીયાળ માંગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે ચેન ઉપર ઉરમાળા માંગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે સૂટ ઉપર ટાઈ માંગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે બૂટ ઉપર મોજડી માંગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

વરરાજા હઠ