સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે પહોંચી પર ઘડીયાળ માંગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે ચેન ઉપર ઉરમાળા માંગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે સૂટ ઉપર ટાઈ માંગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે બૂટ ઉપર મોજડી માંગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

વરરાજા હઠ