સામા ઓરડીયામાં પીતળિયું ગાડું

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સામા ઓરડીયામાં પીતળિયું ગાડું,
કરનભાઈ પરણે ત્યારે કુટુંબડુ જાજુ.

રાજ કોયલ બોલેo

સામા ઓરડીયામાં અધમણ મીઠું,
કરનભાઈ પરણે ત્યારે ઘડીયે ન દીઠું.

રાજ કોયલ બોલેo

સામા ઓરડીયામાં અધમણ ખાજાં,
કરનભાઈ પરણે ત્યારે વગડાવો વાજા.

રાજ કોયલ બોલેo