સોનાની સાંકળે બાંધ્યો હિંડોળો આંબાની ડાળ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

સોનાની સાંકળે બાંધ્યો હિંડોળો આંબાની ડાળ,
રૂપાનાં કડલાં ચાર,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

બાંયે બાજુબંધ બેરખા રે આંબાની ડાળ (૨)
કિનખાબી સુરવાલ,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

ચડવા તે ઘોડલા હંસલા રે, આંબાની ડાળ (૨)
પિતળીયા પલાણ,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

પગે રાઠોડી મોજડી રે, આંબાની ડાળ (૨)
ચાલે ચટકતી ચાલ,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o

માથે મેવાડી મોળિયાં, આંબાની ડાળ (૨)
દશે આંગળીએ વેઢ,

વા’લો મારો હીંચે હિંડોળે.... આંબાની ડાળ o