અમાસ નિશ ઘનઘોરમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અમાસ નિશ ઘનઘોરમાં, ચોરિ ધાડનો ભોય ,
ઘરમાં વસ્તી દીપની, બ્હાર ડાંડિની હોય .

ડાંડિ વગાડે ડાંડિયે, હોય ડાંડિયો જેહ;
મુકે ડાંડપણ ડાંડિયો, મસ્તી કરતો રેહ.

નહીં ડાંડિયા સ્હાંડિયા, પણ વળી લોક અજાણ ;
ન્હાનાં મ્હોટાં નાર નર, સરવે થાય સુજાણ.

ડાંડિની મ્હેનત થકી, ધજાડાંડિ સોહાય;
દેશતણો ડંકો વળી, બધે ગાજતો થાય.

નર્મકવિતા