અવસાન સંદેશ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

નવ કરશો કોઇ શોક – રસિકડાં, નવ કરશો કોઇ શોક – ટેક.

યથાશક્તિ રસપાન કરાવ્યું, સેવા કીધી બનતી – રસિકડાં.

પ્રેમી અંશને રુદન આવશે, શઠ હરખાશે મનથી – રસિકડાં.

મર્મ ન સમજે બકે શંખ શઠ, વાંકું ભણે બહુ પણથી – રસિકડાં

એક પીડમાં બીજી ચ્હીડથી, જળશે જીવ અગનથી – રસિકડાં.

હતો દુખિયો થયો સુખિયો, સમજો છૂટ્યો રણથી – રસિકડાં.

મુઓ હું ત્હમે પણ વળી મરશો, મુક્ત થશો જગતમાંથી – રસિકડાં.

હરિકૃપાથી મમ લેખ ચિત્રથી, જીવતો છઉં હું દમથી – રસિકડાં.

વીર સત્યને રસિક ટેકીપણું, અરિ પણ ગાશે દિલથી – રસિકડાં

જુદાઇ દુઃખ તે નથી જ જવાનું, જાયે માત્ર મરણથી – રસિકડાં

મરણ પ્રેમીને ખચિત મોડું છે દુઃખ વધે જ રુદનથી – રસિકડાં

જગતનીમ છે જનમ મરણનો, દ્રઢ રહેજો હિંમતથી – રસિકડાં

મ્હને વિસારી રામ સમરજો, સુખી થશો તે લતથી – રસિકડાં