આવું તારું ધન રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આવું તારું ધન રે
દેવાનંદ સ્વામી
આવું તારું ધન રે જોબન ધૂળ થાશે,
કંચન જેવી કાયા તે રાખમાં રોળાશે... ટેક

ટાઢા-ઊના રે તુંને તાવ જ આવશે, ને વસમું થઈને વિતાશે;
દાતણ પાણી ને નાહ્યા વિના તારી,
  દેહ બધી ગંધાશે રે... આવું ૧

બોલવા ચાલવા નહિ દીએ પ્રાણી, તારી જીભલડી તો ઝલાશે;
શ્વાસ ચડશે ને આંખો ફરકશે,
  નાકની તે ડાંડી નમી જાશે રે... આવું ૨

વૈદ્ય તેડાવે એની નાડી જોવરાવે, કડવાં તે ઔષધ પાશે;
તૂટી એની બૂટી નહીં મળે એના,
  જીવની શી ગતિ થાશે રે... આવું ૩

એકબીજા વિના ઘડીએ ન ચાલે, તારી ત્રિયા તો રંડાશે;
જુગો રે જુગનું છેટું પડ્યું પ્રાણી તારા,
  નામની તે ચૂડીઓ ભંગાશે રે... આવું ૪

ખોખરી દોણીમાં તારી આગ જ કાઢશે ને, મસાણે લાકડાં લેવાશે;
સઘળું કુટુંબ તને સળગાવી દઈ પછી,
  બારમાના કાગળો લખાશે રે... આવું ૫

દશ દિવસ તારું સૂતક પાળશે ને, દાઢી ને મૂછ મૂંડાશે;
સઘળું સૂતક તારું કાઢી નાખીને પછી,
  બારમાનાં સુખડાં ખવાશે રે... આવું ૬

દયા ધર્મ ને ભક્તિ વિના તારું, સઘળું દ્રવ્ય લૂંટાશે;
દેવાનંદ કહે હરિ ભજ્યા વિના જમ,
  છોટા મોટાને લઈ જાશે રે... આવું ૭