ઈંગ્લિશ ટોપો મંગાવો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઈંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો?
ટોપો મનીતાને પે’રાવો, આજુબાજુ કન્ડક્ટર બેસાડો,
“બાકી ટિકિટ, બાકી ટિકિટ” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઈંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો?
ટોપો રેખાને પે’રાવો, આજુબાજુ ખાનદેશિયા બેસાડો,
“કાય સાંગલે, કાય સાંગલે” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઈંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો?
ટોપો ઐશ્વર્યાને પે’રાવો, આજુબાજુ બાવા બેસાડો,
“રાધેશ્યામ, રાધેશ્યામ” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઈંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો?
ટોપો કરીનાને પે’રાવો, આજુબાજુ કાછિયા બેસાડો,
“શાકભાજી, શાકભાજી” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઈંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો?
ટોપો પ્રિયંકાને પે’રાવો, આજુબાજુ કાળિયા બેસાડો,
“વોટ્સ અપ?! વોટ્સ અપ?!” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઈંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો?
ટોપો હેમાને પે’રાવો, આજુબાજુ સ્પેનિયા બેસાડો,
“સેનિયોરીતા, સેનિયોરીતા” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…

ઈંગ્લિશ ટોપો મંગાવો… ટોપો કોને રે પે’રાવો?
ટોપો જયાને પે’રાવો, આજુબાજુ કોલેજીયન બેસાડો,
“આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ” કરે બિચારીને ટોપો પે’રાવો…