એકતારો/એક પરદેશી હતો મુખરડો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ગરજ હોય તો આવ ગોતવા . એકતારો
એક પરદેશી હતો મુખરડો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
બનાવટી છે ! →


[ ૮૮ ]


વધુ ન માગ્યું


*[૧]એક પરદેશી હતો મુરખડો
કબરમાં ય નવ પતો
અરે ભાઈ કબરમાં ય નવ પતો,
પીંજરાં તે એનાં કીડલે ભરખ્યાં
શબદ એનો તોય રમતો
રે ભાઈ શબદ રહી ગયો રમતો. ૧

એ રે શબદના પડછંદા કોઈ
ઝીલે ધણીના બંદા
રે ભાઈ ઝીલે કોઈ બાજંદા;
ડમરાં ને ડાહ્યાં દાંત કાઢતાં,
કબર દિયે પડછંદા
ભાઈ એની કબર દિયે પડછંદા. ર

“ડમરા ને ડાયા વીરા દેશીડા !
કાયદા ને કાનૂન ઘડજો
રે ભાઈ કાયદા ને કાનૂન ઘડજો,


  1. *એક સ્કોટીશ કવિનું કથન છે કે 'મને ફકત મારા દેશનાં લોકગીતો રચવા આપો, પછી મને ખેવના નથી કે મારા દેશના કાયદા કોણ ઘડે છે.' એ પરથી અહીં ઉતારેલો ભાવ.
[ ૮૯ ]

મને એકને ગળું ફુલાવી
ભજન સુણવવા દેજો
રે ભાઈ ભજન ગજવવા દેજો. ૩.

ટુકડો રોટી, જળનો પ્યાલો,
મિટ્ટીનું આખર બીસ્તર
રે ભાઈ મસાણ આખર બીસ્તર,
વતન કને બસ વધુ ન માગું
ગાવા દે મને ઘર ઘર
રે ભાઈ ગાવા દો મને ઘર ઘર. ૪.

કફન વગરનો નગન જનાજો;
વધુ ધૂમ નવ ખપતી
રે ભાઈ વધુ ધૂમ નવ ખપતી,
ગલી તણો કોઈ ગોખ ખુલે તો
નવ કરજો કોઈ ખફગી
રે ભાઈ ! નવ કરજો કોઈ ખફગી.” ૫.