એક રાજાએ પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
એક રાજાએ પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર
દલપતરામ
છંદ : મનહર


<poem> સ્વદેશ સુધારવાની સભાનો છું સભાસદ, સુબોધક સજ્જનોના સાથમાં સામીલ છું;

ચૌટામાં લુંટાણી મહારાણી ગુજરાતી વાણી, જાણી તેનું દુ:ખ ઘણો દીલગીર દીલ છું;

હિંદી ને મરાઠી હાલ, પામી છે પ્રતાપ પ્રૌઢ, સ્વદેશી શિથિલ રહી, તે દેખી શિથિલ છું;

કહે દલતપરામ રાજા અધિરાજ સુણો, રૂડી ગુજરાતી વાણી રાણીનો વકીલ છું.

(દલપત-કાવ્ય : ભાગ ૧; પૃ. ૨૧)