ઓ ચાંદલિયા, ચતુર માને કહેજે આણા મોકલે…

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઓ ચાંદલિયા, ચતુર માને કહેજે આણા મોકલે…

પેલી રેખા છે કંઈ તરબૂચ જેવી,
કંઈ આમ ગબડે, કંઈ તેમ ગબડે,
ઓ ચાંદલિયા, ચતુર માને કહેજે આણા મોકલે…

પેલી જયા છે કંઈ દૂધી જેવી,
કંઈ વેલે વધે, કંઈ વેલે વધે,
ઓ ચાંદલિયા, ચતુર માને કહેજે આણા મોકલે…

પેલી છાયા છે કંઈ કારેલાં જેવી,
કંઈ કડવી લાગે, કંઈ કડવી લાગે,
ઓ ચાંદલિયા, ચતુર માને કહેજે આણા મોકલે…

પેલી મયા છે કંઈ વેંગણ જેવી,
કંઈ ચરકી લાગે, કંઈ ચરકી લાગે,
ઓ ચાંદલિયા, ચતુર માને કહેજે આણા મોકલે…

પેલી રીયા છે કંઈ મરચાં જેવી,
કંઈ તીખી લાગે, કંઈ તીખી લાગે,
ઓ ચાંદલિયા, ચતુર માને કહેજે આણા મોકલે…

પેલી પ્રિયા છે કંઈ ટેટી જેવી,
કંઈ મીઠી લાગે, કંઈ મીઠી લાગે,
ઓ ચાંદલિયા, ચતુર માને કહેજે આણા મોકલે…