કર પ્રભુ સંગાથે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કર પ્રભુ સંગાથે
દેવાનંદ સ્વામી
કર પ્રભુ સંગાથે દ્રઢ પ્રીતડી રે, મરી જાવું મેલીને ધનમાલ;
  અંતકાળે સગું નહિ કોઈનું રે... °ટેક

સંસ્કારે સંબંધી સર્વે મળ્યાં રે, એ છે જૂઠી માયા કેરી જાલ... અંતકાળે° ૧

મારું મારું કરીને ધન મેળવ્યું રે, તેમાં તારું નથી તલભાર... અંતકાળે° ૨

સુખ સ્વપ્ના જેવું છે સંસારનું રે, તેને જાતાં ન લાગે વાર... અંતકાળે° ૩

માટે સેવે તું સાચા સંતને રે, તારા ટળશે ત્રિવિધના તાપ... અંતકાળે° ૪

અતિ મોટાપુરુષને આશરે રે, બળે પૂર્વ જનમનાં પાપ... અંતકાળે° ૫

એવું સમજીને ભજ ભગવાનને રે, સુખકારી સદા ઘનશ્યામ... અંતકાળે° ૬

દેવાનંદનો વહાલો દુઃખ કાપશે રે, મનવાંછિત પૂરણ કામ... અંતકાળે° ૭