કહું મિલૈ પિતા મારા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગોવિંદ, કબહું મિલૈ પિયા મેરા.

ચરણ-કવંલ કો હંસ-હંસ દેખૂં
રાખૂં નૈણાં નેરા,
નિરખણકૂં મોહિ ચાવ ઘણેરો
કબ દેખું મુખ તેરા ... કબહું મિલૈ.

વ્યાકુલ પ્રાણ ધરત નહીં ધીરજ,
મિલ તૂં મીત સવેરા,
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
તાપ તપન બહુ તેરા ... કબહું મિલૈ.