ગુજરાત કોની?

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ કૃતિ/પાનું હમણાં જ અહીં લાવ્યા છીએ અને તેની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રીડીંગ) બાકી છે. જો તેમાં કોઈ ભૂલો જણાય તો ક્ષમા કરશો, થોડા સમયમાં આનું શુદ્ધિકરણ કરીને તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવશે.


કોની કોની છે ગુજરાત?

ઉગ્રસેન રામ કૃષ્ણ સાત્યકી યાદવ જ્યાં સૌ વિરાજતા;
જ્યાં બ્રહ્મણ ને રજપુત ઝાઝા ઈશને અર્થે ઝૂઝ્યા હતા,

ત્યાં લોકતણી શું કેવી?
નાના ના રે નથી તેની;
ત્યારે કોની છે ગુજરાતે?

બુદ્ધ જૈનના ઘુમ્યા વાદ જ્યાં મ્લેચ્છોસું શિલાદિત્ય લડ્યો;
ભૂવડસું વળી જયશિખરી જ્યાં જુદ્ધ પરાક્રમ દાખી પડ્યો,

ત્યાંના૦ નાના૦ ત્યારે૦

વળી રાજ્યનો રઙગધ્વજ જ્યાં છશેંક વર્ષ લગી ઊડ્યો;-
સરસ્વતી ને સેનાનીએ રઙગ દાખવ્યો છે રૂડો.

ત્યાંના૦ નાના૦ ત્યારે૦

કર્યું ધામ જ્યાં મુસલમાને નીજ રાજ્યનું વળી રૂડું;-
મધ્યે આવ્યાને બાને તે માની લે છે માન વડું.

ત્યાંના૦ નાના૦ ત્યારે૦

રે જ્યાં કીધો કોપ કાળીએ રાજ્ય થયું ખણ્ડેર ભુંડુ;
વલી રાજ્ય જ્યાં દખણીકેરૂં ઠાઠે દીપે કંઈક રૂડું.

ત્યાંના૦ નાના૦ ત્યારે૦

વળી પુરાતન પ્રસિદ્ધ જગમાં બૃગુનો આશ્રમ જ્યાં જોયો;
વળી રઙગ જ્યાં જનવસ્તુનો બન્દરને નાકે સોયો.

ત્યાંના૦ નાના૦ ત્યારે૦

છે અઙરેજી રાજ્યતણું જે ધામ મુખ્ય પશ્ચિમ ભણી-
જ્યાં ગુજરાતતણા જન વસિયા કો રે વેળા થોડી ઘણી.

ત્યાંના૦ નાના૦ ત્યારે૦

જ્યાં રેવામહી કાંઠા શોભે હિન્દુ મુસલમાન રાજ્યકે;
વળી રાજ્ય રણની પેલીગમ જોય સિંધની લગોલગે.

ત્યાંના૦ નાના૦ ત્યારે૦

વૃદ્ધ નગર જાણે જોયાં સૌ ચડતાં પડતાં રાજ્ય ઠરી;
હજી જીવે છે શું જોવાને પ્રજા તના ઢઙગ રઙગ વળી.

ત્યાંના૦ નાના૦ ત્યારે૦

શું બ્રાહ્મણ ને વાણિયાકેરી શ્રાવક ને ભાટીયાકેરી;
ક્ષત્રી રજપુત કણબીકેરી ભીલ અને કોળીકેરી

બીજ શૂદ્ર તણી શું કેવી?
ના ના ના રે નથી તેની?
ત્યારે કોની છે ગુજરાત?

પૂર્વજ જેના જે વળી આજે જન્મથકી ગુજરાતી વદ્યા;
કોઇ તીતની તોપણ ને વળી આર્યધર્મને રાખી રહ્યા.

તેની તેની છે ગુજરાત,
પછી હોય ગમે તે જાત;
તેની તેની છે ગુજરાત.

વળી પરદેશી બીજા જેને ભૂમિયે પાળી મોટા કર્યા;
પરધર્મી પણ હિત ઇચ્છનારા મફતતણું જે ભાઇ કર્યા.

તેની તેની છે ગુજરાત,
પછી હોય ગમે તે જાત;
તેની તેની છે ગુજરાત.

નર્મદ કે' ગુજરાતી ભાઈયો માતને અર્થે સમ્પ ધરે;
ખન્ત બન્ધન તોડી રણે સૌ ઝૂંઝો જયસુખ જમે ભરે.

પ્રેમ શૌર્યને કરી પ્રખ્યાત,
તે તે સૌની છે ગુજરાત;
તે તે સૌની છે ગુજરાત.
 

(નર્મ કવિતા- પૃ૦ ૬૩૧)