ડાંડિયાની ડાંડિ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
(ડાંડિયો-દોહરા)

અમારા નિશ ઘનઘોરમાં, ચોરિ ધાડનો ભોય;
ઘરમાં વસ્તી દીપની, ભાર ડાંડિની હોય. ૧
ડાંડિ વગાડે ડાંડિયે, હોય ડાંડિયો જેહ;
મુકે ડાંડપણ ડાંડિયો, મસ્તી કરતો રેહ. ૨
નહીં ડાંડિયા સ્‍હાંડિયા, પણ વળી લોક અજાણ;
ન્હાનાં મ્હોટાં નાર નર, સરવે થાય સુજાણ. ૩
ડાંડિની મ્હેનત થકી, ધજાડાંડિ સોહાય;
દેશતણો ડંકો વળી, બધે ગાજતો થાય. ૪

નર્મકવિતા-પૃ૦ ૭૯

નર્મદ