લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:Border-radius/doc

વિકિસ્રોતમાંથી

This template is a shortcut for producing rounded corners. It generates the CSS for various browsers. Supported browsers are the current versions of Opera, Firefox, Safari, Chrome and Internet Explorer 9.

Usage[ફેરફાર કરો]

Insert this template within a style tag of any block-style element:

{{border-radius | radius1 [radius2 radius3 radius4]}}

  • If one value is set, this radius applies to all 4 corners.
  • If four values are set, they apply to the top-left, top-right, bottom-right, bottom-left corner in that order.

Do not use two or three values, as this results in different rendering between various browsers.

Example[ફેરફાર કરો]

  • <div style="background-color: #FFFFDD; border: 1px solid #808000; padding: 5px; {{border-radius|16px 8px 16px 8px}}">Lorem ipsum...</div> will produce:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

See also[ફેરફાર કરો]