લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:Right

વિકિસ્રોતમાંથી

{{{1}}}

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઢાંચો:High-use

Usage[ફેરફાર કરો]

This template aligns text to the right. For example,

{{right|'''Example text'''}}

yields

Example text


Text can be offset from the right margin by use of a second offset parameter, implicitly or by name:

{{right|'''Example text'''|3em}}

and

{{right|'''Example text'''|offset=3em}}

both yield

Example text


{{right}} versus {{float right}}[ફેરફાર કરો]

This template, {{right}}, retains the text in the normal flow, but causes it to be aligned along the right margin. {{float right}} takes a block of text out of the normal text flow, and floats it as far right as possible, without changing how it is aligned; other text can flow around it, as if it were a picture or diagram.

{{right}} {{float right}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

This text is
right aligned
using {{right}}.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

This text is
floated right
using {{float right}}.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

TemplateData[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:TemplateDataHeader

Align text to the right.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Text1

The text to right-align.

Contentrequired
Offsetoffset 2

The right margin.

Default
0
Example
3em
Stringsuggested
Top leading/paddingleading-top

The space to leave at the top of the aligned block. Value in ems (do not specify units).

Default
0
Example
2
Stringsuggested
Stylestyle

Any other CSS rules to apply to the block.

Stringoptional

See also[ફેરફાર કરો]

  • {{Left}}: left aligns a block of text
  • {{Block right}}: places a block of text in the right of the page, without affecting the text alignment within that block.