દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા
હે હાલો, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા

માર્યા તે મહિષાસુર મથે વાલા, ચંડમુંડ ચપટીમાં ચોળ્યા

દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા
હે હાલો, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા

શુંભનિશુંભ તણા શીશ જ છેદયા, હે ધુમ્રલોચન ઢંઢોળ્યા
દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા
હે હાલો, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા

ભોંયે પડ્યો રે ત્યારે કરે હોંકારા, ત્રિશુળ ઉપર તોળ્યા

દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા
હે હાલો, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા

નવખંડ માએ નજર કીધી, ખપ્પર લઇને ફોડ્યાં,
દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા
હે હાલો, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા


બ્રહ્માણી ઇંદ્રાણી મળીને,મધના પ્યાલા ઘોળ્યાં

દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા
હે હાલો, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા

આઠમના એ માએ હવન કીધા, હવનમાં લઇ હોમ્યા,
દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા
હે હાલો, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા

કહે વલ્લભ તારો પાર ના જાણું, તોંતર કોટિ દૈત્ય હોમ્યા
દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા
હે હાલો, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા રે આજ માએ, દૈત્યોને રણમાં રોળ્યા