પગ ઘુંઘરૂ બાંધ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પગ ઘુંઘરૂ બાંધ

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

મૈં તો મેરે નારાયણ કી આપહિ હો ગઇ દાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

લોગ કહૈ મીરા ભઇ બાવરી ન્યાત કહૈ કુલનાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

બિષ કા પ્યાલા રાણાજી ભેજ્યા પીવત મીરા હાઁસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||

મીરા કે પ્રભુ ગિરધર નાગર સહજ મિલે અબિનાસી રે |

પગ ઘુંઘરૂં બાંધ મીરા નાચી રે ||