પીડ કોની આગળ કહીએ?

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

(પદ)

કોની આગળ કહીયે, પ્રભૂ પીડ કોની આગાળ કહીયે. ટેક.
મેહનત કરતાં ધન ન મળે કંઇ, પેટડું ડાબી રહીયે. પ્રભૂ૦ ૧
સાચવતાં વલી નન બગડે ને, બહુ બહુ રોગી બનીયે. પ્રભૂ૦ ૨
વિદ્યા બુદ્ધિયે મન છે તાજું પણ, ઉલટાં મૂરખ ઠરીયે પ્રભૂ૦ ૩
દુઃખ ભુલાવવા સુજન મળે પણ, નવછાજે કેમ સહીયે? પ્રભૂ૦ ૪
બધી રીતથી હારિ રહ્યાં તુજ, નામે સુખડૂં લહીયે પ્રભૂ૦ ૫

(નર્મકવિતા-પૃ૦ ૫૫૯)