પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૧૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પ્રવેશકૅ

ન (₹૦1161100*૫૯5 ]પવંઇટ ડ૫001લં&117: 0૦૩1૯01 0 180 ઉ૨[૩1[15. ”

( તરજુમો ) કવિતા કલા આદિ વિષે સમકાલીનોનાં મત ઉપલકિયાં? પછી. આવતા વારસે। જ ઉંડાણે તાગીને મત ખાંધે,

“૧2 ]પ્રતંટ0ર॥1 08 111૯1દ૫1€ 15 (16 1ળદ્ા 41101210971) 00 €॥0€&00૫1'.” --.0॥81॥0૫ડ..

(તરજુમે સાહિત્યમાં શિષ્ટ અભિપ્રાયો પુષ્ટ ઊહાપેહમાંથી જ પરિભિમે.

છ સાત પેલી.

૧“ ખાપાતી પીપર ” લખાધ્ન યારથી માંડીતે આજ લગીના છયાશી વષા ગાળામાં ગુજરાતે એકે મહાડવિ પાડયો નથી.* , ગુજરશતી પ્રજાએ આ સમય દરમિયાન કરેલાં ઉચ્ચારણોના વાહત લેખે

મુખ્ય સ્થાન કવિતાનું નહો' ગઘનું છે. આ અભિપ્રાયતું પૂરતું વિવેચતં

  • આ જ ગાળામાં મહાપુરૂષ તો પાંચ છ પાકયા છે: તર્મદ, દયાતત્દ.

સરસ્વતી, જમરોદછ ટાઢા, અતે. મોહતભાઇ ગાંધી વિષે તો મતભેદ પણુ સેભવતોઃ ઈતિ સસ“ ન્ડ સક મ ૫ નથી, એટલે મહીકવિ કહી શકાય એવી બ્યકતિએ મહાપુર્ષે! ગણાય એવી , જિત કરતાં ઓછી જ પાકે છે, એક દેશ અને એક સમયતે ખધ્લે દુનિયાના - આખા ઇતિહાસપટ ઉપર-- સાઇકલેોપીડિયા જેવા સર્વેસંગ્રડોમાંતા જવન ચરિત્રો ઉ૫૨--૫છિ ફેરવરો, ત્યાં જ મહાપુરૂષોને સુકાખલે. સ્હાકવિએ કેટલા-તો ઓછા પાકે છે. તેની ખાતરી થઇ જરે. અને હોછું જેઈએ પણુ એમ જ ને; | ચહીકવિ એટ્લે કનિતાક્ષેત્રમાંના મહાપુરુષોની સખ્યા ધર્મ,-સજ્કારણ,_વેપાર,_' ઉધોગ, હન્તર,-કક્ષાએ, વિજ્ઞાન શૉંધખોળ,_ કફ્લિસુકી, આદિ અનેકાનેક કષેત્રોમાંના સહપુરૂષોની એકઠી સ'ખ્યા કરતાં ઓછી, ઘણી એછી, હોય જ,