પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૧૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પ્રવેશક-૭

. પુષ્કળ કવિતા સા લાલચવશ, જશ જોડતી : ટ્સિફ વિવેડિ સુપાત,નન્કેવિતા શૂ' ભાટેશુ સુધડ ? ૨ , પુષ્કળ કવિતા સત્ર ફૂલણાફેશસિચદરી, વળી

પુષ્કળ કવિતા માત્ર પેપ્થક, અસ સારલીઃ 3 . 'ુષ્કુજ કવિતા સાત્ર ખેપ્ડો એપપ, , અસત્પ્રહાઃ

"યુષ્કી કવિતા સત્ર અલિહારી શ્ાષાતણી, ૪

વાજ કવિતાના થેપ્ક થાશે, સોળ, વપ્ચુમાં

જઝ્સા જે, જે શૈદક, તર્ચાજ પડઘા તેહતા, પ

' ડુવલિએપ ” તા પણુ થેપ્ક જથૅદ જેહ સાને, લહે, ધ્િરસી તેહ જ લેપક વાહ વાહ રળત॥ ફુલે. ફિ લેપ ગુરુ, 9 કષિ, દેવદૂત, વગેરે, સાંભર્યું: પૂછું, સ્હને ફટેવ,--સાચૂઃ અપ કે ઊપલુ' ? ઝાત દેવી વી ભવ્ય, સસ્કૃતિ રક્ષે, ઉછ્દેઃ ત્તેદ ફોતાં ડતેવ્ય નોર્ક્ષી૨ વેવેડેતા ? ન ને ડવિતાત્તા હૈસ્ર નીર ક્ષીર વિવેચકે; લેતે સમાપસાડંસ ગણી શુ' ગરદન સારવા ? હ . ૮ શ્રવણર્‌'જતી $ લલકારતાં કે સાજ સાથે મીઠે ક ડે ગવાતાં સારી લાગે એવી. જશ જોડતી, ફેલ્રણૂ ફિસિયારી : “ સોટા ” એટલે ' તામાંકિત સત્તાધારી ઉચ્ચ પદવીના ધનાઢય માણસો વિષેતી, અજ્ક ગાસ શહેર વિષેની, સ્વદેશ વિષેતી, સદ્ગત મહાપુરૃષો અતે ભૂત કાળના બનાવ વિષેની, અને એજ. વગમાં પડે એવી બીજી ઘણી કવિતાએ માં ભારોભાર શમનેતિહાસિક અતિશયોક્િતએ। હોય છે, સાથુ' ફાડી તાખે . એવી ખુશાસદો ચ્‌ હેય છે. જેમ પ્રજા પોચટ અતે ઊસિલ તેમ તેતી આ વગતી કવિતા ઉતરતી. આના સાત્ર દિગ્દશન લેખે જુવો “ ગુજરાતનાં પ્રશાસ્તિકાજ્યો ” એ વિષ્ય ઉપરનું બ્યાખ્યાન,* મિત્રભાવે કવિતાપ્રીસ્યર્થ અતે અછડતી પણુ ટીકા કરિયે હિયે, ત્યારે મેદ ભાગે એક જ જવાબ મળે છે, જે આ ઇતિહાસ,

ધ્ર

દકમં ગોડીવ સાતવાશિયાને તા, ૩-૨-૧૯૩૦ નો ખાસ.” વસત્ત્‌ ” સફ.

(૬૮)