પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૧૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પવેશકે-હ

અતિમર્યાદિતિ છે, લેલાગુઓ માનેનાવે છે એવું વિશાળ નથી, વળી સ્ષ્ટાર્થવતી વાણી છે : કલાઓવું વાહત, તે ક્ાઓમાં તો બીજી કલાઓ ને સુંકાખલે મતભેદવતુષલ વધારે સર્યાદ્તિ છે. પક્ષાપક્ષીથી અલગ, બિત ગત, નહોં' માત્ર યશેગાન કે નહીં વિપરીત, કારણ અને દાખલા આપી આપીને જ ડગલું ભરે, અતે સત કરતાં તેતો કારણોને જ પ્રધાન ગણે, એવી શાસ્ત્રીય નિખાલસ સૌ'દ્ય'પ્રીત્યથપ સેવાભાવી ટીકા અને તુલનાને કવિતા અને. સાહિત્યકલાના ક્ષેત્રમાં તો એટલું વ્યાપક સ્થાન છે, કે આપણે શાસ્ત્રીય ' વિચારણામાં જેમ જેમ ટેવાતા જઇએ, તેમ તેમ તેને! વિસ્તાર વધતો જતો જ અતુભવાય છે. બેશક, આવી સમીક્ષા યથાચાગ્ય ફેરવાતે માટે નાના પ્રકારતી યોગ્યતા મેળવવી પડે છે. પુખ્ત વિવેકની સાથે સક્ષમ રથિતત્ર,_ કેવિતાપર્મ્પર રા ૭ન્દ પરમ્પરા આદિતું ઝીણૂ અને સગીત નાન, ખ્હેળા. અવુભેવે, 1, વિવિધ શૈલીઓ, અતેક કલાજતિઓ સાથે ચહાતુભૂતી, પરિસ્થિતિમાં તેસ કવિના ચિકૈત્રમાં પવેશવાતી કલ્પના, અતે ખીજીં' પણુ ધણું શાસ્ત્રીય તુલનાત્મક એતિહાસિક પ્રયેષક વિવેચનાનું ગભીર પચરગી કત સગી જ લે છે, જે બધુ'ચે કોઇ પણુ ઝેક વિવેચકમાં પૂરતા પ્રમાણમાં સંચિત હોતું જ નથી. મતલબ કે આવા ઉગ્ચ આશયેથી. વિવરણુ લખવાનું લઇ પ સાહસ પણુ છે, અતે વિજ્ય કેટલે! મળે તે'છેક ભ અર્નિશ્ચેત રહે ષ્ટ ગે બધું જે: હડ ત્ર રી નીકી ઝીંકાવુ છુ છુ. ખીનન ખત્ધુએને

આવી સફર ખેડવાને નિમંત્રુ પણુ છુ જના સર્જ કોતી વર્ષોથી વડાલી શ પડેલી અને સુન્ટરતાતો સાર લાગેલી કૃતિઓ જાણે ખ્ડેલી વાર્‌ વાંચતા. હોધ્યે એમ નવેસર અતુભવવાતો, નવા નવા સજ કે। સાથે નવાજ દ્ધ

૧, કપ

સમ્બન્ધ ખાંધવાતો આનન્દ, આનદ ઉપરાંત તાજગીભર્યો એ થો છે | છે... પૂછુ'; રહને કટેવ ! ક ૬ મ

. ઊારહા)-ગુષ્કળ કવિતા સાત્ર શ્રવણુર્રંજનીઃ તે વિષે - મ ' પૂછ રસિક સુષાત્ર,--કાવિવા એસે વાદિક કે ? 9 ફ્‌

(૧૩)