પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૩૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પ્રવેશક-૧૬

એ પરિણામતે વધારે વિશ્વસતીય અતે વધારે આશાવન્ત ખતાવવાને!. ચેથી ઉલટા પ્રકારતો ફરક ના જ પડે એવો! આ વિષય છે, તે ઉપર ભાર દેવો અતુચિત તથી. અને આ આઠ ઉપર થી ચે હ' તો આપણી ફેવિતા ના ભવિષ્યતે માટે આશાતન્ત છુ; કેમ કે એ પ્રસ્‍્યેકમાં તહી' તો એ સમૂહ- માં પતિભ! અત્યારે પણ નિર્વિવાદ ખીલી આવી છે. વળો કોના કોનામાં છે, અથવા કેટકેટલી છે, એવી અટકળેમાં કે! પણુ એક દ્રષ્ટા ભૂલ ખાઇ જાય એવે! સમ્ભવ પણુ ઓછે] નથી, એટલે એ વિષે વાચકે પોતપે!તાના મત આઠે કવિતી બતે તેટલી કૃતિઓ જેઇને-જેતા રહીતે-સ્વત'તપણે અને ધીરે ધીરે બાંધવાતે રસ્તો જ ઉત્તમ છે. ૪, 1૯૦૦-૧૯૦૧ માં જન્મેલા ગત્યારે ત્રીશ વર્ષના, એથી મોટી ઉમ- ' રતા, આ સગ્રહમાંતા પ૫૫--૨૮-રછકવિએ। વિદ્યમાન છે; સૌથી દૃહ રા. રા, છે।ટાલાલ નરભેચમ ભટ્ટ અને રા રા.ડાહ્યાભાઇ દેરાસરીથી માંડીને રા. ર. ૨જિતલાલ, મેઘાણી અતે રસિકલાલ લગીના, અતે આ સત્તાવીશસાં ખીજા .એછામાં એછા પાંચ સાત અહીંની વિચારણા માટે ઉમેરવા ઘટે, જે કે તેમાંના કે!દતો એક પણ્‌ તમૂતે! અહી' લઇ શકયો! નથી; ( ૧) મ્હારી ચોપડી નહાતી એટલે, સદ્ગત કવિગ।માંથી વીશથી ચે આછી સખ્યા તો છેક છી પડી જાય એવી સમઝે. (2? ) મ્ડતે જેઇતે! ( ૭ન્દ, શૈલી, વિષયમાં ) ચે!પડીની વિવિધતા વધારે એવે દાખલો ન મળવાથી, મતલબ . કે અત્યારે આપણા વિદ્યમાન કવિએ ત્રીશ વષ" અતે તેથી નહાતી વયતા * આઠ દશ છે, તો. મોટી વયના એથી ચારગણા છે જ. અને ઉછરતા લેખકે! માટે હું' આશાવત્ત છું, તો. આ પાકા ઘડાએ। વિષે શું હ' એછે। આશા- ' વન્ત છુ ? શા માટે! પણુ અશુભ વર્તારે! તેમ શુભ વર્તારો ભલે ઓછામાં . એા તથાપિ લમભગ નકકી જેવા લાગે એટલા ટકા રૂપે જ જાહેર કરવામાં. જેખમ ઓછું એમ દુન્યવી શાણુષણુ કાનમાં કહે છે, તેતે જવાબદારીના ' ' . ભાનવાળોા માણુસ ના જ અવગણે, આપણા સૌથી જાવાન આઠં કવિઓની

ડુડડીમાં પ્રતિભાકિરણુ સુદ્ે ન દાત, તો તેમ ચોકખુ' કહી દેતાં હું જરાયે ખ્‌'ચાત, એમ ગુજરત મ્ડારે વિષે મ!ની શકે શું! પાટી ઉમરના કેટલાકમાં :

(૩૭) .