પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૩૯

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

પ્રવેશક-૧૮

ભૃષ્ઠ વિ. સ. ૧૯૮૬ તું વિશેષતામ; તેની દીવાળીને મ'ગળવારે કયી. પૂરી કરી આ વિવરણુ સહિત કવિતા સમહિ, બલિ તામે લેખકે, સચિફર પહતિએ કાવ્યતી સાચી ભાવતા આલેખવા માટે રચેલી. કયા અરસાતીઃ કવિતાઓમાંથી ચુ'ટીતે ! આ ચાલતા સુખા સમયનાઃ સુખ-૮, અરિન. સુખારિ-૮૬ ( સીધે! કંમ જ રાખ્યો છે )$ વૃષ સ'વત્સર લમૌતાં આ હયાશી વર્ષના ગાળાની ફવિતાએ માંથી, વળી સુખારિ સુખી સુન્દર શૈભ્ન. શાન્તાનન્દક વગેરેથી ઉલટે! એવો સાહિત્યમાં સૈકાન્તિકાલ, જે દરમયાન” ગુજરાતી કવિશ્માની શક્તિએ પૂરેપૂરી ખાલી શકી નથી, તે ડાલતી કરિ- તાઓમાંથી કરેલી આ સ'ટલના પુરી કરી. સુખારિનો અથ* સાચાં સુખથી વિરૂદ્ધ એવાં જડ દુત્યવી સુખમાં માણુસોને ધસંડૅનારો એવા પણુ થઇ શકે. અતે સાદામાં સાદે અર્થ સુખઃ્શાનિ નત, જેના વિના કલા ખિલે જ આછી, તે જેમાં એષ્ી.

આ આર્યાછન્દનામાપ માટે જુવા વિવરણુ ૫૮ જુ. આ ૨૧૦૦ થી થોડી વધારે પડ્તિઓનતા સત્રહમાં આર્યા એક પણુ નહીં; એ તો ઠીક તં લાગવાથી ચાર આર્યા ઉમેરી છે.-સ'ગીતકવિતા પ્રશસ્તિ ( સંસ્કૃત સુભા- પિત તરજમો ) ૫૮ મા .પરણુને અન્તે; ફકવિતાપ્રશરિત વિવરણુતે અન્તે ( સસ્ફૃત સુભાપિતના ઉદ્ભવિત તરજીમે। ); સમ્દિને અન્તે; અને પ્રવેશ- કેતે અન્તે કર્તા, _વિષય, _વિષ્યપ્રદેશમર્યાદા, અને: પૂરી કર્યાતી તારીખ નોંધતી આ આર્યો. દ

(૪૦)