પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૫૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

આપણી કવિતાસમૃહ્દિ--4

શાન્તીદાત સસાત જગતસ્ાં ડશૂ' ત જાણુ', તે માટે હ ત્હને વિશેષે ડરી વખાણ. દાખે દલપતરાસ, ડેણ ડાચયાતાં કાજે ડુતિયા સધ્ચે દાત ડહેો એવૃૂ' કે) આજે ! જ્યાં સૂધી આ જગતસાં સુજ ડવિતા ફ્હેવાય, ખાપાની પીંપર તણા ગુષુ જગસાંહિ ગવાચઃ ઝુષ્ડજગસાંહિ ગવાચ, -પાસજો ખહું પ્રખ્યાતી, છીર્તી દેશવિદેશઃ સુલડસાં થાળે સાતી ! દાખે દલપતરામ, અરે સુખતા અસ્બુધી ! જીવે તૂ જગસાંહિ જિવે ડવિતા ન્યાંસૂધી. એગણિસે' ઊપર થચે વિક્સ વરખે એક વદ દશસી વેશાખનતી વાસર શની વરેડઃ વાસર શની વશેડે પીંપષરે તાપ ઉતાચેો, તિથલ રહેવા તાસ આપસ આ વિષચણઉચાર્ચોઃ ક બ ક વિકુસ -વરસ્ ગણાય એડ ઓગણિસે' ઊપર.

9 નર્મદાશકર લાલર્શીકર--

કબીર્‌ વડ ભુરો ભાસ્ચો। ઝાંખે। દુરથિ, છુસસે પ્હાડ સરખે।, તદી વસ્ચેદ ઊભે તિરભચયપણે, એડ સરખેા; દિસ્ચે। હાર્યો જેહ્દો હેરિતણું હદે ઘ્યાન ધરતે।, સવારે, એડાન્તે; ફિર્‌ વડ એ રોડ હરતેદ. કદે દેખપ્વે એ અચરપતિ જણુપ્ચે જગતસં, ખરે એ જસ્‍્હોરાનેદ સગરૃર રહે દેશે નવ ફાં? મતાચે સર્ત્સગે પૃવિતર ડકંખઓરાભલગતસદં પ્રજાની શ૨ૃદછ્દીએ તિત અસર ડહેવાચ તવ ડા?

19