પૃષ્ઠ:Aapni Kavita Samruddhi BK Thakore.djvu/૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

નિવેદન

શર્ચાદાએને વટાવી નથી જ રાક્ચા. કેટલીક ચોપડીઓ અને કેટલાક નવીનોતી ક્રવિતાઓ સ્હને નથી જ મળા, કેટલીક અપૂત્તિ"ઓ રહી જ ગઈ છે, ખરીવાત છે કે [ગુજરાતી સાહિત્યક્ષેત્રમાં વ્ચવસ્થા ન્નગતિ અને સારી વસ્તુ માંટેની.. કદર, હછઠ જેઇતા પ્રમાણમાં ખિલ્ેલાં નથી, પુસ્તકાલયો આદિમાં કવિતાની ચોપડીઓ ચોપાનિચાં

“આદિને વર્ગ, કે માસિકો વગેરે માંતી કવિતાઓની ન્નળવણી કે સૂચિઓ, ન જેવાં જ મળી આવે છે. અને આવી જિજ્ઞાસુઓને અમૂલ્ય થઇ પડે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા “અને નગૃતિના અભાવને લીધે પણ આવા કાયમાં સમચ શ્રમ અતે ખ'તીલા ' ઉદ્યોગની વધારે પ્રમાણમાં જરૂર પડે છે; અને એ સવ ફૂટે હાથે ખચતાર આગ્રહી “ભાણુસ પણુ પોતાની ધારણ્‌ા અધી'પાણી જ પાર પાડી રાકે એમ છે, સહાચકે।ના

  • ઉશૈગો સહકારને! પૂરતો! લાભ લીધો છે, તથાપિ પસંદગી માટે સહારે તપાસવાના

ક્ષેત્રનો કેટ્લોક ભાગ ન્નેવાને પણુ મેળવી શકયો નથી, એ મ્હારે સ્વીકારવું જેઈએ, સેગ્રહને ચોપડી રપે છાપતાં જરરી 'સ્ડેરભુ'સ કરી લીધી છે.] સહારા વિચારોની “આ રૂપને જ કાયમી ગણડું. વિવિય ધોરણે જુટાયલા અનેક સંગ્રહો વિવરણેઃ સાથે હાર પડયા કરે એમ ઇચ્છું છું. કવિતાનાં શોખ અને પેરીક્ષારાકિત ફેલાવવાનો, ઊંચી કલ્પતાપ્રધાન કવિતાના ગ્રાહકો પ્રનજ્નમાં વધારવાનો, એ જ. ધોરી માગ છે, '-શાલેપયોગી પ્રકારાને। અને ટિષ્પણે આવી આવી સ્વર્વત્ર સૈકલનાઓ વધતાં વધતાં 'જ સુધરશે. ગુજરાતમાં સાચી ઉંમદા કવિતા વધવી ન વધવી તેણ અદષ્ટાધીન છે,“ પ્રસ્થાન સોસિકમાં વિષચ ચૈત્ર ૨૯૮ષ થી આશા ૨૯૮૬ લગી ચાલ્યો. એમાં [વિવરણ સાથે આપેલી ચાળીરા ફતિસાંથી નીચેની આ સાઠ કૃતિના સ'ગ્રહમાં નથી લીધી, તે જિજ્ઞાસ્ુએ ત્યાં જ ન્તેઇ લેવી.--( ૨ ) ન. ભો, દીવટ્િયાના હેટય- વીણાના અર્ષ'ણુમાંથી બે કડી ( પ્રસ્‍થાન, શ્રાવણુ ૨૬૯૮૫. આ વિષે એક બિ'દુ ઉપર

.. એમણે ચર્ચા ઉપાડી. એમની ચર્ચા અને સ્ડારા ઉત્તરો માટે જવો તે પછીનાં પ્રસ્થાન “અને વસનત ). (૨ » ખાખુરાવ દેસાઇ-સ્નેહતું સ્વપ્ન ( કારતક* ૮૬»; (૩) દોલતરામ પૈડયા અને ( ૪ ? લલિત ( માગસર); (૫) કે, હ. રોઠ ( પોષ ); ( ૬ ) ભોળાનાથ સારાભાઈ (માહ); (૭ ) અજુન ભગત (કાગણુ ); ( ૮)

. "હરિહર ભટ્ટ-“ જચ અચળેશ્વરી માત ” (વૈશાખ ); (૯ ») દામોદર બોટાદકર (જેઠ ); (૨૦ ) ભીમરાવ અને (૨૬ » ત્રિભુવન વ્યાસ ( શ્રાવણુ-ભાદરવાને। અ'ક ». પ્રસ્‍થાન માસિકમાં આ ચોપડીમાંના ત્રીરા નગૂના આવી ગયા છે, તેમાંતુ (વિવરણ્‌ પણુ અહી છાપતાં જરરી વધઘટ વગેરે કરી લીધુ છે. ત્યાં દર્રાવેલા ડે।ઇ તથી અહીં'તું' લખાણ. જુદુ*જણાચ તેવે દરેક સ્થલે અહીં'નાને જ.સ્હાર્‌ં-- સ્થાયી

(૯)