પૃષ્ઠ:Rashtra Bhasha Vishe Vichar.pdf/૧૪૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૩૪
સૂચિ

અંગ્રેજી ૯૧૨,૯૭,૧૧૧,૧૨૪ (જીએ માં પણ . -અને એક લિપિના પ્રશ્ન ગૂચવી ન નાંખા ૨૧, ૪, ૧૨૪; -અને ધર્મ કામ ઇ૦ ૬૯,૯૩,૯૬,૧૮; અને પ્રાંતભાષા ૨૧,૨૩,૨૫,૩૧,૩૩, ૩૪, ૪૧,૪૨,૪૩,૧૩,૨૬,૩૯,૭૪,૭૫, ૬,૦૭,૯૭,૧૦૮ (તેમનું તુલનાત્મક વ્યાકરણ) છે; અને સામ્રાજયના વિચાર ૨-૭,૨; -કઈ હાવી જોઇએ ? ૧,૬,૨૫, ૪૦૬, ૪૪-૪, ૨૩, ૫૬, ૫૭, ૨૬, ૨૮, ૭૦, -નાં પાડપુસ્તકા વિષે ૩૪, ૧૧૦; નાં લક્ષાંગા ૨, ૬, ૪૦-૧, ૬૧, ૮૧, ૮૫, ૧૧૧; ની એ સેલી-સાહિત્યિક રૂપે ૪૭,૫૧, ૧૩,૫૬, ૬, ૬૮૮,૭૮,૭, ૮૧,૮૨, ૨૯૮,૧૦૮, ૧૧૪, ૧૬, ૧૧૭, ૧૮; નું નામ ૩૩,૪૨,૪૪,૪૬-૭,૫૩,૫૪, ૫૬,૫૭,૬૦,૬૧,૬૨,૬૮,૭૯,૮૫,૯૪, ૧૦૧, ૧૨૨ (જુએ હિંદી, હિંદી- હિંદુસ્તાની, હિંંદુસ્તાની માં પણ ) નું પૂર્ણ જ્ઞાન ? કાને માટે ૧૦૯, t૧૨, ૧૪૭, ૧૧e; નું વ્યાકરણ ૭, ૪૨, ૬૨, ૧૦૦; -નું શબ્દભંડળ ૩,૬,૧૫,૩૩,૪૧, ૪૭, ૫૫-૬,૫૮,૬૦,૭૪,૭૭,૯૩,૨૭; -નું શિક્ષણ ૯૫,૬૯,૭૪,૭૫,૯૧,૯૫, {૦૧; ત્વનું સાહિત્ય કેવું જોઈએ? ૩૪; ના કાશ ૭૩, ′′ નેા પ્રચાર (કાર્ય સાધવાના ઉપાય)

૫,૭૮, ૧૩, ૧૭, ૧૮, ૧૩, ૨૭, ૧૨, ૩૧, ૪૬-૨, ૪૬૮, ૯૩,૧૫,૧૨૯; --એક ચનાકાર્ય ૮૫, ૨૮, ૧૯૩ અને બહુના ૪૦, ૪૯; અને ચારિત્ર્યશુદ્ધિ૪૯; “ના પ્રચારક ( પ્રતિજ્ઞા ને તૈયારી ) ૪૯, ૫, ૫, ૮૧, ૨૦: -માર્ટ કારાખાતું ૭૭, ૮૦; -સામે ત્રણ પક્ષે પ શબ્યૂલિપિ નો પ્રશ્ન ૧,૩,૪,૬,૧૫,૩પ, ૪૩, પ,૬૦, ૬૪,૬૫,૬૬, ૨૯, ૨૨-૩, ૧૦૭૮, ૧૨૪, ૧૨૭; -એ છે ૧,૩,૬, ૧૫,૪૬,૫૦,૫૭,૬૦, ૬૪, ૨૬, ૭૦, ૭૬, ૭૮, ૮૨-૪, ૮૯, ૯૩, ૯૮, ૧૦૮, ૧૨૨, ૧૩૪; અને શીખ ૭૬. ૯૩, ૧૦૯, ૧૧, ૧૨૫, ૧૨૭; -એક કઈ ને કેમ થઈ શકે , ૬, ૩૮, ૧૫, ૮૨-૩, ૧૦૮, ૧૨૪ ( જુઓ ઉર્દૂ, દેવનાગરીમાં પણ ) રાષ્ટ્રીય એકતા ૩૪,૩૮,૪૦,૪૨,૪૬,૫૭, ૬૫,૬૯,૭૪,૭૬,૭૮,૮૬ (જીએ હિંદુ- મુસ્લિમ એકતા પણ છે દાસ ૧૦૫ રામન લિપિ ૭૯,૬૯,૭૦,૮૨-૩,૧૭,૧૧૧ લિપિ અને અક્ષરજ્ઞાનપ્રચાર (જી અક્ષરજ્ઞાન પ્રચારમાં )રાષ્ટ્રભાષા માટે (જીએ ‘રાષ્ટ્રલિપિ') લિપિએની રક્ષા ( કાંચી ઠરાવ ) ૨૪, ૩૫, ૬૪; લિપિઓનુ શિક્ષણ ૧૨૪, r૧૬, ૧૭ લિપિ-સુધાર ૭૦,૩૫,૩૬,૭૦