બીરબલ વિનોદ/રોગનું મૂળ ખાંસી ને વિનાશનું મૂળ હાંસી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← માનો ચંદકો છીર કસુંબ ચુવાયો બીરબલ વિનોદ
રોગનું મૂળ ખાંસી ને વિનાશનું મૂળ હાંસી
બદ્રનિઝામી–રાહતી
ચારે ગુણ સ્ત્રીમાં →


વાર્તા ૩૧.

રોગનું મૂળ ખાંસી ને વિનાશનું મૂળ હાંસી.

એક પ્રસંગે બાદશાહે બીરબલને કહ્યું “ કવિરાય ! આજ રાત્રે મેં એવું તો આશ્ચર્યજનક સ્વપ્ન જોયું કે જાણે હું અત્તરના હોજમાં પડી ગયો હતો અને તમે મળમૂત્રના હોજમાં પડી ગયા હતા."

શાહનું આ પ્રમાણેનું ઉપહાસ્ય યુક્ત બોલવું સાંભળી બીરબલ બોલી ઉઠ્યો “ નામદાર! મેં પણ આજે રાત્રે એવા જ પ્રકારનું એક સ્વપ્ન જોયું, પરંતુ તેમાં વિશેષતા માત્ર એટલી જ હતી કે હું આપના શરીરને ચાટતો હતો અને આપ મારા શરીરને ચાટતા હતા.” બીરબલનો આ દંતભંજક પ્રત્યુત્તર સાંભળી બાદશાહ તો ચુપજ થઈ ગયો.