મેં તો હરિગુણ ગાવત નાચુંગી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મેં તો હરિગુણ ગાવત નાચુંગી.

નાચુંગી મેં તો નાચુંગી, મેં તો હરિગુણ ગાવત નાછુંગી. મેં તો૦

અપને મહલમેં બેઠબેઠ કર, ગીતા ભાગવત વાંચુંગી. મેં તો૦

જ્ઞાન ધ્યાનકી ગઠરી બાંધકર, હ્રદયકમલમેં રાચુંગી. મેં તો૦

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, સદા પ્રેમરસ ચાખુંગી. મેં તો૦