મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ

મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ, દૂસરા ન કોઇ;

દૂસરા ન કોઇ, સાધો, સકલ લોક જોઇ ...મેરે તો

ભાઇ છોડ્યા બંધુ છોડ્યા, છોડ્યા સગા સોઇ;

સાધુ સંગ બૈઠ બૈઠ લોક-લાજ ખોઇ ...મેરે તો

ભગત દેખ રાજી હુઇ, જગત દેખ રોઇ;

અંસુઅન જલ સિંચ સિંચ પ્રેમ-બેલી બોઇ ...મેરે તો

દધિ મથ ઘૃત કાઢિ લિયો, ડાર દઇ છોઇ;

રાણા વિષ કો પ્યાલો ભેજ્યો, પીય મગન હોઇ ...મેરે તો

અબ તો બાત ફૈલ પડી, જાણે સબ કોઇ;

મીરાં ઐસી લગન લાગી હોની હો સો હોઇ ...મેરે તો