રાજ હું બનાવીને આપું

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
રાજ હું બનાવીને આપું
પ્રેમાનંદ સ્વામીરાજ હું બનાવીને
આપું છું બીડી પાનની... ટેક

નાગરવેલીનાં પાન મનોહર,
પાકાં પાકાં જોઈને આખાં લાવી રે... રાજ.

કાથો ચૂનો ને લવિંગ એલાયચી,
વાંકડી સોપારી કતરાવી રે... રાજ.

પ્રીત કરીને સુંદર બીડી મેં વાળી,
મુખમાં મેલું પાસે આવી રે... રાજ.

પ્રેમાનંદને કૃપા કરીને,
મુખતંબોળ આલો ચાવી રે... રાજ.