રેલગાડી આવી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં રીંગણા, જાનૈયા બધાં ઠીંગણા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં લોટા, જાનૈયા સાવ ખોટાં
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં ચોખા, જાનૈયા બધાં બોખા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં લાકડાં, જાનૈયા બધાં માંકડા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી.