વેણીનાં ફૂલ/બાલૂડી બ્હેન

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← વેણીનાં ફૂલ વેણીનાં ફૂલ
બાલૂડી બ્હેન
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
બોલે મોરલો →


<poem> બાલૂડી બ્હેન


મારી બાલૂડી બ્હેન ! મારી ભોળૂડી બ્હેન ! તારી આંખો ઝીણી ને આભ જોતી રે બ્હેન !

મારી બાલૂડી બ્હેન ! મારી વ્હાલૂડી બ્હેન ! તારૂં મોઢું નાનું ને હાસ્ય મોટાં રે બ્હેન !

મારી બાલૂડી બ્હેન ! મારી કાલૂડી બ્હેન ! તારી ઝીણેરી જીભ, બોલ ઘેરા રે બ્હેન !મારી બાલૂડી બ્હેન !
મારી ઘેલૂડી બ્હેન !
તારી આછી પાંપણા ને નીંદ ઘાટી રે બ્હેન !

મારી બાલૂડી બ્હેન !
મારી કોડીલી બ્હેન !
તારૂં માથું ટુંકુ ને વાળા લાંબા રે બ્હેન !

મારી બાલૂડી બ્હેન !
મારી લાડીલી બ્હેન !
તારી નાની કાયા ને જોર જબરાં રે બ્હેન !

મારી બાલૂડી બ્હેન !
મારી માધૂરી બ્હેન !
તારી ઉંમરા છોટીને વાતા મોટી રે બ્હેન !

મારી બાલૂડી બ્હેન !
મારી ભોળૂડી બ્હેન !
તારાં જીવતરા થોડાંને હેત ઝાઝાં રે બ્હેન !