સભ્ય:Modern Bhatt/sandbox૧૭/audiobook-પુરાતન જ્યોત

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પુરાતન જ્યોત
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
પુરાતન જ્યોત
નિવેદન-પુરાતન જ્યોત
અનુક્રમણિકા-પુરાતન જ્યોત
સંત દેવીદાસ
૧.૨
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ1.2
૧.૩
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.3
૧.૪
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.4
૧.૫
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.5
૧.૬
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.6
૧.૭
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.7
૧.૮
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.8
૧.૯
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.૯
૧.૧૦
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.10
૧.૧૧
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.11
૧.૧૨
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.12
૧.૧૩
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.13
૧.૧૪
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.14
૧.૧૫
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.15
૧.૧૬
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.16
૧.૧૭
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.17
૧.૧૮
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.18
૧.૧૯
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.19
૧.૨૦
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.20
૧.૨૧
સંત દેવીદાસ પ્રકરણ 1.21
૨.૧
2.1 સંત મેક(ર)ણ
૨.૨
સંત મેક(ર)ણ 2.2 દતાત્રયનો મેળાપ.ogg
૨.૩
સંત મેક(ર)ણ 2.3 બે પશુઓ
૨.૪
સંત મેક(ર)ણ 2.4 રા'દેશળનો મેળાપ.ogg
૨.૫
સંત મેક(ર)ણ 2.5 મેકરણ વાણી
૨.૬
સંત મેક(ર)ણ 2.6 સમાધ
જેસલ જગનો ચોરટો
૩.૧
જેસલ જગનો ચોરટો
૩.૨
જેસલ જગનો ચોરટો 3.2 કાળથી ડર્યો
૩.૩
જેસલ જગનો ચોરટો 3.3 નિંદાના નીર
૩.૪
જેસલ જગનો ચોરટો 3.4 પ્રકૃતિનો દ્રોહ
૩.૫
જેસલ જગનો ચોરટો 3.5 સજીવન કર્યા.ogg
૩.૬
જેસલ જગનો ચોરટો 3.6 મુનિવર મળ્યા મુનિવરા.ogg
૩.૭
જેસલ જગનો ચોરટો 3.7 રુદિયો રૂવે
૩.૮
જેસલ જગનો ચોરટો 3.8 સમાધ