સભ્ય:Modern Bhatt/sandbox16/audiobook-સોરઠી સંતો

વિકિસ્રોતમાંથી
સોરઠી સંતો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ધ્વનિ : મોર્ડન ભટ્ટ


પ્રકરણ
અક્ષરાંકન
ધ્વનિ
સોરઠી સંતો-ઝવેરચંદ મેઘાણી
સોરઠનો ભક્તિ પ્રવાહ-પ્રવેશક
A
ધાર્મિક વાતાવરણ
B
કેટલીક જાતના સંતો
C
બિનભજનિક સંતો
D
ગૌસેવા
E
અન્નદાન
F
ભજનિક સંતો
G
તેઓની ફિલસુફી
H
મેળા
I
સંતોની જગ્યાઓ
J
પરચાના સત્યાસત્ય
K
પરચા અને સંતો
L
ચમત્કારોના પરિણામ
અનુક્રમણિકા-સોરઠી સંતો
-
પાંચાળનું ભક્ત મંડળ
૧.૨
પાંચાળનું ભક્ત મંડળ
૧.૩
પાંચાળનું ભક્ત મંડળ
૧.૪
પાંચાળનું ભક્ત મંડળ
૧.૫
પાંચાળનું ભક્ત મંડળ
૧.૬
પાંચાળનું ભક્ત મંડળ
૧.૭
પાંચાળનું ભક્ત મંડળ
-
દાના ભગત
૨.૨
દાના ભગત
૨.૩
દાના ભગત
૨.૪
દાના ભગત
૨.૫
દાના ભગત
૨.૬
દાના ભગત
૨.૭
દાના ભગત
૨.૮
દાના ભગત
૨.૯
દાના ભગત 2.9
૨.૧૦
દાના ભગત
૨.૧૧
દાના ભગત
૨.૧૨
દાના ભગત
૨.૧૩
દાના ભગત
૨.૧૪
દાના ભગત
૨.૧૫
દાના ભગત
૨.૧૬
દાના ભગત
-
વેલો બાવો
૩.૨
વેલો બાવો
૩.૩
વેલો બાવો
૩.૪
વેલો બાવો
૩.૫
વેલો બાવો
૩.૬
વેલો બાવો
૩.૭
વેલો બાવો
૩.૮
વેલો બાવો