સરદાર વલ્લભભાઈ ભાગ પહેલો/સૂચિ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્યનો ઠરાવ સરદાર વલ્લભભાઈ ભાગ પહેલો
સૂચિ
નરહરિ પરીખ


સૂચિ

મદાવાદ ૭૪, ૧૩૦–૩, ૧૩૪,૧૫૦–૧,

૧૫૪–૫, ૩૭૧–૩; –ના મજૂરોની લડત
૧૨૧–૪; ○પ્રજાકીય કેળવણી મંડળની
શાળાઓ ૧૯૨–૪; ○પ્રજાકીય પ્રાથામિક
કેળવણીમંડળની સ્થાપના ૧૯૦; –માં
’૨૧ની કૉંગ્રેસ ૧૮૨–૯

અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી ૪૫ ઈ○,

૩૫૪ ઈ○; કૅમ્પ વિસ્તારના પાણીનો
ઝઘડો ૫૭, ૩૫૯–૬૦; ○ગટરોની.
યોજના ૩૬૦,૩૬૧; –ના કાઉન્સિલરો
પર કેસ ૧૯૫–૯; –ની બરતરફી
૧૮૦; –નો અસહકારનો ઠરાવ ૧૬૧;
–નો અસહકારમાં ફાળો. ૧૬૧–૮૧;
○પાણીની વ્યવસ્થા પ૯–૬૪; –માં
સરદાર ચૂંટાયા ૪૭; ○રિલીફ રોડ
૬૪,૩૬૨; વૉટરવર્ક્સના એંજિનનો
ઝઘડો પ૭, ૩પ૭–૯; ○શુષ્કર તળાવનો
ઝઘડો ૪૮–૯; ○શ્રી ભગતનો સવાલ
અને સરદારનું રાજીનામું ૩૬૩–૬;
○સરકારે જુદી શાળાએ કાઢી ૧૬૬

અમન સભાઓ (Leagues of Peace

and Order) ૧૫૨–૩

અમૃતસર ૧૩૦, ૧૩૧, ૧33.
અર્વિન, લૉર્ડ ૪૯૦
અલી ઇમામ, સર ૪૩૫
અલી બહારવટિયો ૨૯૬
અલીભાઈઓ ૧૫૫
અસહકાર ૧૪૦ ઈ○–ના ઠરાવનો વિરોધ

૨૪૨ ઇ○

અંબાલાલ સારાભાઈ, શેઠ ૩૬૬
ઝાદ, અબુલ કલામ ૧પ૮
આણંદ ૧૯–૨૦, ૨૨૨, ૨૨૩, ૨૨૪
આફવા ૪૫૩
આયંગર, શ્રી શ્રીનિવાસ ૪૭૮

આસર, આનંદી ૧૫૫, ૧૫૬
મામસાહેબ ૩૯૬
ન્ડર્સન, મિ. ૩૮૮–૯, ૪૫૩, ૪૫૭
ચ્છ ૧૫૫–૬
કડોદ ૪૦૩
કુપડવંજ ૮૨
કરમસદ ૩, ૪, ૫, ૯, ૧૧, ૧૦૩, ૩૩૬–૮
કર્ઝન, વાઈલી ૩પ
કર્ણાટક ૪૮૨–૩
કલકત્તા ૧૫૮
કલેક્ટર, અમદાવાદ ૬૪–૫
કલેક્ટર, ખેડા ૮૦, ૮૮, ૧૧૬
કલ્યાણજીભાઈ ૨૨૩
કસ્તૂરભાઈ, શેઠ ૩૮
કાઠિયાવાડ રાજકીય પરિષદ (પાંચમી)

૪૬૯–૭૨

કાર્માઇકલ ૮૮
કાલેલકર, કાકાસાહેબ ૧૮૫
કાશીભાઈ શામળભાઈ ૧૬
કાળા કાયદા, જુઓ ‘રોલૅટ કાયદા’
કીચલુ ૧૩૦
કૃષ્ણદાસ ૧૫૬
કૅમ્પ ૫૭, ૩૫૯–૬૦
કેળકર, શ્રી ૨૪૨, ૨૫૨
કોકોનાડા ૩૪૨–૩
કોઠારી, શ્રી મણિલાલ ૨૪૫, ૪૨૭
કૉંગ્રેસ ૧૩૭–૮, ૧૪૬–૭, ૧૪૮–૯, ૧૫૭,

૧૮૨–૯, ૩૪૨–૩, ૪૬૦, ૪૬૧–૫,
૪૮૯–૯૪

ક્લાર્ક, મિ., નાગપુરનો કમિશનર ૧૬૭,

૨૮૨, ૨૮૪, ૨૮૮–૯

ખિલાફત ૧૩૮–૯, ૧૪૨–૩
ખેડા ૧૯, ૩૯–૪૦, ૩૭૩, ૪૧૮


ખેડા સત્યાગ્રહ ૭૬–૧૨૦; ○આનાવારી
કાઢવાની પદ્ધતિમાં મતભેદ ૯૪–૬;
○કપડવંજના મામલતદારનો સર્ક્યુલર
૮૨; ○ખેડાના કલેક્ટરનો સર્ક્યુલર ૮૮;
○ખેડૂતોની અરજી ૭૮–૯; ○ગવર્નરને
છેલ્લી વિનંતી ૯૬; ગામોની
આનાવારીની તપાસ ૯૩–૪; ગાંધીજી
ખેડા આવ્યા ૯૩; ગાંધીજીનો આના-
વારીની ફેર તપાસ કરવાનો નિર્ણય
૯૩; ○ગાંધીજીની છેલ્લી વિનંતી ૯૭;
–ના મુદ્દાની સમજણ ૧૦૦–૧; –નો
અંત ૧૧૬; –નો આરંભ ૯૮–૯;
○પાક નિષ્ફળ ગયો ૭૭; ○પ્રજાને
વિઘોટી ભરવાનું મુલતવી રાખવાની
સલાહ ૮૪; ○પ્રૅટની મુલાકાત
૮૫–૬; ○પ્રૅટનું ભાષણ ૧૦૪–૮;
○પ્રૅટનો સરદારને જવાબ ૧૦૭–૮;
○મહેસૂલમુલતવીની માગણી ૭૯–૮૧;
○ મુંબઈ સરકારની યાદી ૮૮; –માં ભાગ
લેવા ગાંધીજી આવ્યા ૯૦; ○વિઘોટી
ન ભરવાની સલાહ ૮૪; ○સરકાર
તરફથી મામૂલી મહેસૂલ મુલતવી ૮૦;
○સરકારને જુલમ ૮૦–૧.
ગાના ૧૭
ગાંધી, કસ્તૂરબા ૨૪૩
ગાંધીજી ૧૧, પ૮, ૬૭, ૬૮–૯, ૭૧,
૮૩, ૮૬–૭, ૯૦, ૯૧, ૯૮–૯, ૧૦૦–૧,
૧૦૩,૧૧૦,૧૧૧, ૧૧૩, ૧ર૭, ૧૫૫–૬,
૧પ૮, ૨૩૮–૯, ૩૩૪–૫, ૩૪૩,
૩૪૮–૫૩, ૪૧૯, ૪૬૧–૪, ૪૯૧–૨
ગાંધી, દેવદાસ ૨૫૮
ગુજરાત ૧૫
ગુજરાત રાજકીય પરિષદ ૭૦–૨
ગુજરાત સભા ૬૬–૭૫, ૮૩–૪
ગુલાબરાજા ૨૯–૩૦
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ૧૪૬, ૨૪૪–૫, ૩૬૦
ગૅરેટ, મિ. ૩૮૫–૬
ગોધરા ૧૮, ૭૦


ચંદાવ૨કર, સર નારાયણ ૧૪૪
ચાતુર્વેદી, માખનલાલ ૨૮૨
ચિંતામણિ, શ્રી ૪૩૫
ચૌરીચોરા ૨૩૨
છોટાલાલ માસ્તર ૧૩–૪
બલપુર ૨૬૩
જમીનદારો ૪૮૭–૮
જયકર, શ્રી ૩૮૭, ૩૮૯, ૪પ૩
જલિયાંવાલા બાગ ૧૩૩
જાનકીદાસજી ૩૦
ઝીણા, કાયદે-આઝમ ૬૬, ૭૧, ૧૪૮
ઠાકોર, શ્રી ચિમનલાલ ૪૩, ૪૫, ૪૬
ડાયર, જનરલ ૧૩૯
ડાયર, મિ. ૫૩–૪
ડુંગરભાઈ મૂળજીભાઈ ૧૬, ૧૮
ડેવિસ, મિ. જી. ૩૪
તામિલનાડ ૪૭૭-૮૧
તિલક, લોકમાન્ય ૬૬–૭, ૭૧, ૧૧૨–૩,
૪૮૩–૪
તૈયબજી, અબ્બાસ સાહેબ ૧૪૯, ૨૨૩,
ર૫૨, ૩ર૩, ૩૬૨
રબારસાહેબ ૩૪૫–૬
દાસ, દેશબંધુ ૧૫૮–૯, ૧૮૬, ૨૪૮–૯,
૨પ૦, ૨૫૨, ૨પ૩, ૨૫૫–૬, ૩૫૦–૧
દિલ્હી ૧૩૦
દેસાઈ, જીજીભાઈ વસ્તાભાઈ [આજા ] ૬,
દેસાઈ, ડુંગરભાઈ [ મામા ] ૬, ૧૪
દેસાઈ, પ્રાણલાલ કિરપારામ ૧૬૭, ૧૯૪
દેસાઈ, ભૂલાભાઈ ૪૫૨, ૪૫૩
દેસાઈ, મહાદેવભાઈ ૬, ૪૨, ૨૬૧, ૪૩૬.
દેસાઈ, શ્રી કૃષ્ણલાલ ૮૫
દૈયપ ૮૦–૧
દોરાબજી શેઠ ૪૧૩
ધારાસભાની ચૂંટણી ૧૪૭
ધારાસભા પ્રવેશ ૨૪૨–૩, ૨૪૮–૬૨,
૩૪૮
ધિંગરા ૩૫


ડિયાદ ૬, ૧૧, ૧૨, ૧૬, ૪૪, ૧૩૨,
૧૩૩–૪, ૧૩૬, ૨૦૦–૧૨, ૨૪૬,
૩ર૫–૮, ૩૮૩
નરવણે માસ્તર ૧૪
નરસિંગપુર ૨૬૮
નાગપુર ૧૪૮
નાગપુર સત્યાગ્રહ ૨૬૩–૯૩; ○કેદીઓની
મુક્તિમાં વિલંબ ૨૮૪–૭; જમના-
લાલજીની ધરપકડ ૨૭૦; જેલનો
વર્તાવ ૨૭૩–૪; નરસિંગપુરના ડે○
કમિશનરનું ‘ફરમાને આમ’ ૨૬૮–૯;
○સમાધાન ૨૮૦; સરદારનું સંચાલન
૨૭૪–૯૩; ○સરદારનો પેાલીસ
સુપરિ○ને પત્ર ૨૮૧; ○સેવનીના
કમિશનરનું જાહેરનામું ૨૬૭–૮
નીલકંઠ, સર રમણભાઈ ૪૫, ૪૭, પર
નેહરુ કમિટી ૪૬૧
નેહરુ, પં. જવાહરલાલ ૨૩૬, ૪૬૨, ૪૯૩
નહેરુ, પં. મોતીલાલ ૨૫૨–૩,૨૮૯–૯૦,
૪૩૪,૪૫૯,૪૬૧,૪૮૯
ટેલ, કાશીભાઈ [ભાઈ] ૬, ૭, ૯,
પટેલ, જોરાભાઈ ભાઈબાભાઈ ૩૨
પટેલ, ઝવેરબા [પત્ની] ૧૭, ૨૨
પટેલ, ઝવેરભાઈ [પિતા] ૩–૬, ૧૦, ૩૩૪
પટેલ, ડાહીબા [બહેન] ૭
પટેલ, ડાહ્યાભાઈ [પુત્ર] ૨૨, ૨૩, ૧૫૪,
૩૨૨, ૩૩૬,૩૩૯–૪૦
પટેલ, નરસિંહભાઈ [ભાઈ] ૭
પટેલ, મગનભાઈ ચતુરભાઈ ૩૫,૪૫
પટેલ, મણિબહેન [પુત્રી] ૨૨,૨૩, ૧૫૪,
વ્૩૩, ૩૩૬, ૩૩૯–૪૦
પટેલ, લાડબાઈ [માતા] ૩,૬,૩૩૬–૮
પટેલ, વલ્લભભાઈ ○અમદાવાદ કૉંગ્રેસની
વ્યવસ્થા ૧૮૨–૮૯; ○અમદાવાદમાં
બૅરિસ્ટર તરીકે ૩૭; ○અ○ મ્યુ○ માં
ચૂંટાયા ૪૭; ○અ○મ્યુ○માં જોડાવાનું
નિમિત્ત–મિ○ શિલિડી ૪૬; ○અ○મ્યુ○-
ના પ્રમુખ ૩૫૪–૬૬ ○અ○મ્યુ○ના


પ્રમુખ પદનું રાજીનામું ૩૬૬; ○અ○મ્યુ○
મારફત અસહકારની લડત ૧૬૦–૮૧;
○અ○મ્યુ○માં પાણીની વ્યવસ્થા પ૯–
૬૪; ○અંગ્રેજીનો શોખ ૧૨; ○કર ન
ભરનારાઓ પાસે કર ભરાવવાનું પ્રકરણ
(અ○ મ્યુ○ ) ૫૪-૫; ○કરમસદનું
જીવન ૪; ○કર્ણાટકમાં ૪૮૨–૩; કૉર્ટની
ફેરબદલી ૧૯–૨૦, ○ખાદી શરૂ કરી
૧૫૪; ○ખેડાની લડતમાં ઝુકાવ્યું ૮૪;
○ગવર્નર, નાગપુર સાથે મુલાકાત
૨૭૮; ○ગોધરાથી બોરસદ આવ્યા ૧૮;
○ચુસ્ત નાફેરવાદી ૨૪૮–૬૨; ○ડિસ્ટ્રિક્ટ
પ્લીડર થયા ૧૬; તામિલનાડનો
પ્રવાસ ૪૭૭–૮૧; ○દારૂનિષેધની પ્રવૃત્તિ
૪૬૬–૮; ○નડિયાદ હાઈસ્કૂલનાં તોફાન
૧૨–૩; ○નાગપુર સત્યાગ્રહનું સંચાલન
ર૭૪–૬૩; –નાં ભાંડુઓ ૭; નાં લગ્ન
૧૭; –ની ઊલટતપાસના નમૂના ૪૦–૨;
–ની કતવ્યબુદ્ધિ ૨૨; –ની જન્મતારીખ
૧૦; –ની તિલક સાથે સરખામણી
૪૮૩–૫; –ની વકીલાતના પ્રસંગો
૨૩–૩૦; –ની હાજરજવાબી ૩૦; –નું
ગૃહજીવન ૩૨૯–૪૧; –નું મનોરંજન
૩૪૧; –ને બદલે વિઠ્ઠલભાઈ વિલાયત ગયા
૨૧; –નો જન્મ–નડિયાદમાં ૬; –નો
વિદ્યાભ્યાસ ૧૦૭; ○પત્નીનું અવસાન
૨૨; ○પરદેશી કાપડ પર ચોકી
૨૪૫-૭; ○પશ્ચિમનો સુધારો ૧૫૨;
○પહેરામણીની પ્રથા વિષે ૧૭; પાછા
દેશમાં ૩૭; ○પિતાની મુલાકાત
૩–૪; ○પોતાના જીવન વિષે ૧૫;
○પ્લૅગમાં સપડાયા ૧૮; ○બારડોલી
સત્યાગ્રહનું સંચાલન ૩૯૨–૪૪૭;
○બિહારમાં ૪૪૪–૭; ○બૅરિસ્ટર તરીકે
૩૮–૪૨; બોરસદ સત્યાગ્રહનું સંચા-
લન ર૯૪–૩૨૫; બ્રિજની શરત ૪૩;
○મહારાષ્ટ્ર રાજકીય પરિષદના પ્રમુખ


૪૭૧–૫; ○માતપિતાનો ધાર્મિક વારસો
૭-૮; ○માર્શલ લૉ વખતે શાંતિકાર્ય
૧૩૧–૨; મિ. મેકાસેનો વિરોધ પ૧
–૪; ○રેલવેમાં થતી ચોરી અટકાવી
૩૨૫–૮; ○રેલસંકટમાં રાહતકાર્ય
૩૭૪–૮૬; ○વકીલાત ૧૮–૩૧;
○વડોદરાની હાઈસ્કૂલમાં તોફાન ૧૩–૪;
○વાડિયા (વૉટરવર્ક્સનો ઇજનેર)નું
પ્રકરણ પપ–૭; ○વિદ્યાભ્યાસ કાળની
ગરીબાઈ ૧૧–૨; ○વિલાયત જવાની
તૈયારી ૨૦–૧; ○વિલાયત જવા રવાના
૨૩; ○વિલાયતમાં અભ્યાસ ૩૨–૬;
○વેઠવારાની પદ્ધતિની નાબૂદી ૭૨–૩;
○શાળામાં તોફાન ૧૨–૪; ○સહન
શક્તિનો નમૂનો ૮–૯; ○સુઘડતાની
ટેવ ૯; ○સૈન્યભરતીના કામમાં ૧રપ–
૬; ○સ્વરાજની કલ્પના ૧૫૨–૨
પટેલ, વિઠ્ઠલભાઈ [ભાઈ] ૬, ૭, ૧૦,
૧૮–૯,૨૧,૨૨,૨૩,૩૭,૭૯–૮૦, ૨૨૭
–૯,૨૪૯, ૨૫૦, ૨૫૨, ૨૫૬–૭, ૨૭૫,
૨૭૮, ૨૮૦, ૨૮૪, ૩૩૪–૫, ૩૮૨–૩,
૪૨૬
પટેલ, શિવાભાઈ ૪૫, ૫૧–૨, ૬૬
પટેલ, સોમાભાઈ [ભાઈ] ૭
પરદો ૪૮૫
પરાંજપે, સર રઘુનાથ ૧૭૧–૨
પરીખ, શંકરલાલ ૧૦૨
પંજાબ ૧૩૦, ૧૩૩, ૧૩૭–૮, ૧૪ર–૩
પંડ્યા, શ્રી મોહનલાલ ૭૬–૭, ૧૧૯
પાટીલ, શ્રી ગોવિંદરાવ ૪પ, ૬૬
‘પાયોનિયર’ ૪૩૫
પારેખ, ના○ ગોકુળદાસ ૭૯
પારેખ, રા○ બ○ ગિરધરલાલ ૧૯૫
પાલ, બિપિનચંદ્ર ૩૫
પિકેટિંગ ૧પ૩–૫
પિયર્સન, ડ્રૂ ૩૪૭
પુરુષોત્તમ ઠાકોરદાસ, સર ૪૩૩


પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્યનો ઠરાવ ૪૯૩–૪
પેટલાદ ૧૧, ૧૨
પ્રૅટ, મિ. ૫૦–૪, ૭૨–૩, ૮પ–૬,૯૨, ૯૬,
૯૭, ૧૦૪–૮, ૧૧૧, ૧૧૪, ૧૬૮ ઇ○,
૧૯૪

ર્કનહેડ, લૉર્ડ ૨૩૭–૮
બજાજ, જમનાલાલ ૨૬૪, ૨૭૦–૨
બાબર દેવા ૨૯૫–૬
બારડોલી ૨૨૨–૫, ૨૨૭–૩૧
બારડોલી સત્યાગ્રહ ૩૮૭–૪૬૫; ○આખો
જિલ્લો કારાગૃહ ૪૧૨; કમિશનરનો
પત્ર અને તેનો જવાબ ૪૧૭–૨૦;
○કૉંગ્રેસનો ઠરાવ ૪૨૧–૨;
○ખેડૂતોની સભા ૩૯૨–૩; ○ગવર્નરની
ધમકી ને તેનો જવાબ ૪૩૯–૪૧;
○ગાંધીજી આવ્યા ૪૪૩; ○જપ્તી ૪૨૧–૨;
○જૂનું મહેસૂલ ભર્યું ૪૪૭; ○‘ટાઈમ્સ
ઑફ ઇંડિયા’નો ખબરપત્રી બારડોલીમાં
૪૩૬–૭; ○તપાસ સમિતિની નિમણૂક
૪૪૮–૯; ○તપાસ સમિતિનું કાર્ય
૪૫૨–૭; ○ધારાસભાના સભ્યોની
બનાવટ ને તેમનાં રાજીનામાં ૪૨૦–૧;
○મહેસૂલમાં વધારો ૩૮૭–૯૦; ○મહેસૂલ
વધારવાનાં કારણોનો પ્રજાનો જવાબ
૩૯૦–૧; ○મુનશીનો ગવર્નરને કાગળ
૪૩૧–૨; ○વિનીત પક્ષના આગેવાનો
બારડોલીમાં ૪૩૪; ○વિષે અલી ઇમામનો
અભિપ્રાય ૪૩૫; ○વિષે ‘પાયોનિયર’
૪૩૫; ○વિષે મોતીલાલ નહેરુ ૪૩૪;
○વિષે વિનીતો ૪૩૪; ○વિષે શ્રી
ચિંતામણિ ૪૩૫; ○વિષે શ્રી સપ્રુ ૪૩૫;
○સત્યાગ્રહનો ઠરાવ ૩૯૫; સત્યાગ્રહી-
ઓની જમીન પરત ૪૪૭; ○સમાધાન
માટે સરકારની અને સરદારની શરતો
૪૩૮–૯; ○સમાધાની ૪૮૪ ૬; ○સમા-
ધાનીના અમલમાં સરકાર તરફથી


મુશ્કેલી ૪૪૮–૯; ○સરકારના વિચિત્ર
હુકમો ૪૧૪; ○સરકારનો સુલેહનો
નિષ્ફળ પ્રયત્ન ૪૨૩–૪; સરકાર સાથે
પત્રવહેવા૨ ૩૯૮–૯; ○સરકારી આંકડા-
ની પોકળતા જણાઈ ૪૫૩–૭; ○સરકારી
જાહેરનામું અને તેનો જવાબ
૪૨૪–૬; ○સરદારની ગવર્નર સાથે
મુલાકાત ૪૩૦–૮; ○સરદારની શરતો
વિષે ગાંધીજી ૪૪૧–૨; ○સર પુરુષોત્તમ
ઠાકુરદાસનો સમાધાનનો નિષ્ફળ પ્રયત્ન
૪૩૩
બારેજડી ૪૪
બિહાર ૪૮૪
બેન્જામિન, ડૉ. જોસેફ ૫૧, ૬૯–૭૦
બેસન્ટ, મિસિસ ૬૭, ૪૩૫
બૅંકર, શ્રી શંકરલાલ ૧૨૯
બોચાસણ ૪, ૫
બોઝ, સુભાષચંદ્ર ૪૬૧–૨
બોરસદ ૩, ૧૮, ૧૯–૨૦, ૨૯, ૩૦, ૩૧
બોરસદ સત્યાગ્રહ ૨૯૪–૩૨૮; ○જપ્તી સામે
ઉપાય ૩૦૯; ○તપાસ સમિતિનો હેવાલ
ર૯પ–૭; –નો અંત ૩૨૦–૧; –નો
વિજયોત્સવ ૩૨૨–૩; ○સજા-પોલીસ
૨૯૪; સરકારનો ખાનગી પરિપત્ર
૨૯૯; ○સરકાર સામે આક્ષેપ ૩૧૬;
○સર મૉરિસ હેવર્ડ ની બોરસદની
મુલાકાત ૩૧૬–૯; ○હૈડિયા વેરાની
ઉત્પત્તિ ૨૯૪; ○હૈડિયા વેરો ન ભરવાની
સલાહ ૩૦૩; હૈડિયા વેરો પરત
કરવાનો સરકારનો નિર્ણય ૩૨૦
બ્રૂમફિલ્ડ, મિ. ૪૫૨, ૪૫૩–૪
બ્રોકર, શ્રી ૪૩

ગત, શ્રી ૩૬૩–૬
ભગવાનદીનજી ર૭૦–૧
ભવાનભાઈ હીરાભાઈ ૪૨૮–૯
ભાવે, વિનોબા ૨૭૧


જમુદાર, ત્રંબકરાય ૪૨
મણિલાલ ભગુભાઈ ૪૨, ૪૮
મદ્રાસ ૪૬૦
મહમદઅલી, મૌલાના ૨૫૭–૮
મહાદેવિયા, ચંદુલાલ ૪૬
મહાનંદ ૧૩
મહારાષ્ટ્ર રાજકીય પરિષદ ૪૭૨–૬
મહેતા, ડૉ. પ્રાણજીવનદાસ ૨૪૫
મહેતા, સર ચૂનીલાલ ૩૮૫, ૪૪૪–૬
મંગળદાસ ગિરધરદાસ ૬૧
માઇકલ ઓડવાયર ૧૩૯
માતર ૪૭૬
માલવિયાજી ૧૫૮
માવળંકર, દાદાસાહેબ ૩૮–૪૦, ૪૨,
૫૧–૩, ૮૫–૬, ૩૩૬
માસ્ટર, મિ. ૫૦
મિન્ટો, લૉર્ડ ૭૬
મુનશી, કનૈયાલાલ ૧૦, ૪૩૦–૩
મુનશી, ફતેહમહમદ ૪૮
મુંબઈ ૧૩૨, ૧૫૭, ૨૨૪
મૂર, સેન્ટ જ્યૉર્જ ૬૪
મૅકાસે, મિ. ૫૧–૪
મૅક્સવેલ, મિ. ૪૫૨
મોડાસા ૧૫
મૉન્ટેગ્યુ, મિ. ૭૪, ૨૩૮
જ્ઞપુરુષદાસજી ૩–૫
યાજ્ઞિક, ઇન્દુલાલ ૨૬૧
યુવરાજ ૧૫૭–૮, ૧૮૬
વિશંકર, મહારાજ ર૯૪, ૩૦૩, ૪૦૮,
૪૧૫
રાજાજી ૨૪૯, ૨૫૧, ૨૫૯, ૪૭૭
રાજેન્દ્રપ્રસાદ ૨૫૯
રામભાઈ, શ્રી ૩૧૭–૯
રામસ્વામી, સર સી. પી. ૪૯૦
રાવળ, શ્રી રવિશંકર ૧૮૫
રેલસંકટ ૩૭૧–૮૬; ○સરકારી રાહત
૩૭૮–૮૦; સેન્ટ્રલ રિલીફ ફંડ ૩૮૦–૨


રૉલૅટ કાયદા ૧૨૮–૩૬
જપતરાય, લાલા ૪૬૦
લાહોર ૧૩૦, ૪૮૯–૯૪
લેઉવા પાટીદારો ૫
લૅન્ડ લીગ ૪૭૬
લેસ્લી વિલ્સન, સર ૩૧૬, ૪૩૭–૮,
૪૩૯–૪૦, ૪૪૮
લૉરી, મિ. ૧૯૩–૪
વઝે, શ્રી ૪૩૪
વડતાલ ૪
વડોદરા ૧૩–૪, ૩૨૫–૮, ૪૬૬
વઢવાણ ૨૪૭.
વાડિયા, શ્રી ૪૩, પપ–૭
વાલોડ ૪૦–૨
વાસંતીદેવી ૨૪૨, ૪૪૦
વાંકાનેર ૪૧૬
વિદેશી વસ્ત્રની હોળી ૧૫૩
વિન્ટસ્ટન, લૉર્ડ ૪૩૬
વીરચંદ શેઠ ૪૦૪
વીરમગામ ૧૩૧, ૧૩૪
વુડ, કલેક્ટર ૨૯–૩૦
વેઠની પ્રથા ૭૦, ૭ર–૩
શાર્દૂલસિંહ, કવીશ્વર ૪૪૨–૩
શાહ, ભૂલાભાઈ રૂપજી ૯૯–૧૦૦


શિલિડી, મિ. ૪૫–૬, ૪૯–૫૦
શિવદાસાની, શ્રી ૨૨૫, ૨૨૭
શ્રદ્ધાનંદ, સ્વામી ૧૩૦

જા-પોલીસ ૨૯૬–૮
સત્યપાલ, ડૉ. ૧૩૦
સપ્રુ, સર તેજબહાદુર ૪૩૫, ૪૯૦–૯૧
સહા, ગોપીનાથ ૩૫૦
સાઈમન કમિશન ૪૬૦–૬૧
સુરત ૨૪૬, ૪૨૨–૩
સુરત મ્યુ○ ૧૯૦, ૨૧૨–૯
સુંદરલાલજી ૨૬૩
સેતલવાડ, સર ચિમનલાલ ૧૩૫–૬
સેવની ૨૬૭
સોબાની, ઉમર ૧૨૯
સ્કૉટ, સર બેસિલ ૩૬, ૩૭
સ્થાનિક સ્વરાજ્ય પરિષદ ૩૬૭–૭૦
સ્વરાજ્ય પક્ષ ૩૫૦–૨, ૪પ૯, ૪૬૦
કીમ, અજમલખાન ૧૩૦, ૧૮૭, ૨૬૩
હરિલાલભાઈ, દી○ બ○ ૪૫, ૫૦, ૫૨
૬૩, ૧૮૫
હંટર કમિટી ૧૩૭-૯
હેવર્ડ, સર મોરિસ ૩૧૬–૯
હોલ્કર, મલ્હારરાવ ૬