હક માગો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search


(પદ ૧૨મું)

સહુ જન હક ઉઠીને માગો, હવે ઝટ ઊંઘમાંથી જાગો. ટેક

માણસ થઇને હક ના સમજો, તો તો ઢોંડા જેવા;
જનાવરો પણ દુઃખ દે તેનાં, વેર લીએ છે કેવાં ? સહુ. ૧

હું ને મારૂં જરૂરનાં છે, જનને જાગમાં નીતે;
એથી છે દુનીયાની તેજી, કામ કરે સહુ પ્રીતે. સહુ. ૨

યોગ્ય માગણું જો ના માગો, તો પ્રભુનો નિમ તોડો;
માટે ઉપરીઓથી બ્હીને, સુઓ ન તાણી સ્હોડો. સહુ. ૩

વણ માગે માએ ના પીરસે, લુચ્ચા હક ડૂબાવે,
સાવધ રહીને સામૂં થાતાં, હક પોતાના આવે. સહુ. ૪

હકને સારૂ રાજા લડતા, માણસ ઝાઝાં મરતાં;
હક લેવો એ છે પુરૂષારથ, તજી ન દેવો ડરતાં. સહુ. ૫

હકો ગુમાવી ગુલામ રહિને, પેઠી સખ્તી ભારી;
તે જીવતામૂઆએ મિથ્યા, જણતી ભારી મારી. સહુ. ૬

ભણી ગણીને હક જાળવવો, જેવો હોયે તેવો;
નર્મદ કહે જો હોય લુટાયો, ખોળિ લડીને લેવો. સહુ. ૭

(નર્મ કવિતા- પૃ૦ ૨૨૪)