હરિજનના છો જીવન મોહન

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હરિજનના છો જીવન મોહન
પ્રેમાનંદ સ્વામીહરિજનના છો જીવન મોહન, ભક્ત ચિંતામણિ વહાલા;
શી કહું શોભા સુંદરવરજી, અંગો અંગ તણી વહાલા.. ૧

જમણી કોરે કપોળમાં, નાસિકા પાસે વહાલા;
એક મોટો તિલ જોતાં સરવે, દુઃખ મારાં નાસે વહાલા.. ૨

એ તિલને પાસે એક નાનો, તિલ તેને જોઈએ વહાલા;
નેત્ર તણા ખૂણાથી હેઠો, તેમાં ચિત્ત પ્રોઈએ વહાલા.. ૩

બે નેત્રની પાંપણ ઉપર, ભૃકુટિને થડે વહાલા;
તેને હેઠે ઉપર ઝીણી, કરચલિયું પડે વહાલા.. ૪

નાસિકા ઉપર છે ઝીણાં, ચિહ્ન તે અભિરામ વહાલા;
ડાબા કાનમાં શ્યામ બિંદુ તે, છબી તણું ધામ વહાલા.. ૫

અમળ કમળ દળ સમ આંખડી, રૂડી રૂપાળી વહાલા;
કંદર્પની કમાન સરીખી, ભૃકુટિ મેં ભાળી વહાલા.. ૬

ચઢિયાતા વિશાળ ભાલમાં, રસાળી તે શોભે વહાલા;
તિલક આકારે ઊભી રેખા, એ જોઈ ચિત્ત લોભે વહાલા.. ૭

ભાલમાંહી મનોહર જોતાં, જમણી તે કોરે વહાલા;
કેશથી હેઠું એક અનુપમ, ચિહ્ન તે ચિત્ત ચોરે વહાલા.. ૮

કેસર કેરી આડ મનોહર, ભાલ વચ્ચે કીધી વહાલા;
કુમકુમને ચાંદલિયે મારી, બુદ્ધિ હરી લીધી વહાલા.. ૯

તાળવા ઉપર એક રૂપાળો, મોટો તિલ જોઈ વહાલા;
પ્રેમાનંદ કહે મારું મન ત્યાં, રહ્યું જોઈ મોહી વહાલા.. ૧૦