આ તે શી માથાફોડ !/૧૦૭. આજે નિશાળે નથી જાવું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ૧૦૬. રડીએ તો ગાંડા કહેવાઈએ આ તે શી માથાફોડ !
૧૦૭. આજે નિશાળે નથી જાવું
ગિજુભાઈ બધેકા
૧૦૮. તમારું બાળક તમને કહે કે — →


: ૧૦૭ :
આજે નિશાળે નથી જાવું

બાળક : “આજે નિશાળે નથી જવું.”

બાપા: “કંઈ નહિ, કાલે જજે.”

×××

બાળક : “આ કપડું તો નથી ગમતું; બીજું પહેરું ?”

બાપા: “ત્યારે બીજું પહેર; ગમે તે પહેર.”

×××

બાળક : “આટલું હવે નહિ ભાવે; પડ્યું રહેશે.”

બાપા : “ઠીક ત્યારે પરાણે ન ખાતો.”

×××

બાળક : “હવે આ ઓરડીમાં હું નહિ વાંચું; મને નથી ગમતી.”

બાપા: “કંઈ નહિ; ત્યારે પેલીમાં વાંચ.”

બાળક : “આજે નિશાળે નથી જવું.”

બાપા: “ન કેમ જા ? જાવું પડશે.”

×××

બાળક : “આ કપડું તો નથી ગમતું બીજું પહેરું ?”

બાપા : “ન કેમ ગમે ? એ જ પહેર.”

×××

બાળક : “આટલું હવે નહિ ભાવે; પડ્યું રહેશે.”

બાપા: “ખાવું પડશે. પડ્યું કેમ મુકાય ?”

×××

બાળક : “આ ઓરડીમાં હું નહિ વાંચું; મને નથી ગમતી.”

બાપા : “ન કેમ ગમે ? પહેલેથી વિચાર કરવો‘તોને ? હવે તો એમાં જ બેસવું પડશે.”