આ તે શી માથાફોડ !/૩૦. ના પાડે છે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ૨૯. નિશાળે ન જવા માટે આ તે શી માથાફોડ !
૩૦. ના પાડે છે
ગિજુભાઈ બધેકા
૩૧. બાપુપાસે જવું છે →


: ૩૦ :
ના પાડે છે

મને ગલૂડિયું રમાડાવું બહુ ગમે છે પણ બા કહે છે: “આપણે ગલૂડિયું ન રમાડાય.”

મને મંછા સાથે રમવું બહુ ગમે છે પણ બાપા કહે છે : “આપણે મંછા સાથે ન રમાય.”

મને શાક સુધારવું બહુ ગમે છે પણ મોટી બેન કહે છે : “તારાથી શાક ન સુધારાય.”

મને જોડા ગોઠાવવા બહુ ગમે છે પણ ગોઠવવા જાઉં ત્યારે કાકા કહે છે : “આપણે જોડા ન ગોઠવાય.”

હું ગલૂડિયે રામતો હતો. બા કહે : “એની સાથે ન રમ; એ કરડકણું છે.”

હું મંછા ભેગો રમતો હતો. બાપા મને કહે : “હમણા એની ભેગો ન રમ; એને ખસ થઈ છે.”

હું શાક સુધારવા જતો હતો મોટી બેન કહે : “એ છરીએ ન સુધારતો; એ તાજી સજાવેલી છે.”

હું જોડા ગોઠવવા બેઠો. કાકા કહે : “હમણાં ન ગોઠગતો; નહાતી વખતે ગોઠવજે.”