ઈશુ ખ્રિસ્ત/શબ્દસૂચિ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← સમાલોચના ઈશુ ખ્રિસ્ત
શબ્દસૂચિ
કિશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા
૧૯૨૫


શબ્દસૂચિ

(પુસ્તકમાં આવેલા વિદેશી દાણી - a publican
શબ્દોના અંગ્રેજી પર્યાયો. કૌંસમાં દાવીદ(દાઉદ) - David
જોડણીનો વિકલ્પ સૂચવેલો છે.) દીક્ષા - Baptism ૦આપ-
ઇટૂરીઆ - Iturea કે Etruria નાર Baptist
ઈરાન-Persia નેઝેરથ-Nazereth(-s-)
ઈશુ-Jesus પિરિયા-Pir (a) ea
એઝાયાહ-Esias (-sa) પૂજારી, મહા૦ - જુઓ કોહેન
એલીઝાબેથ-Elizabeth પૅલેસ્ટાઈન-Palestine
(-s-) (-a-)
કેપરનાઉમ-Capernaum પેસાહ-Passover
કોહેન-Kohen, a priest ફૅરિસી-Pharisee
,,હમ્માદોલ-High priest બેથલેહેમ-Bathlehem
ખ્રિસ્ત-Christ બેથૅની-Bethany
ગેન્નેસેરેત-Gennesaret મારિયા-Mary
ગેરિઝિમ-Garizim મિસર-Egypt
ગૅલિલી-Galilee મુસા-મોશે-Moses
ઝખારીયા-Zachariah મૃતસર-Dead Sea
(-s) મેસાયાહ-Messiah (-s)
ઝેલોત-Ze (a) lots મોશે- જુઓ મુસા
તંબૂનિવાસ - જુઓ સુક્કોથ યરુશાલેમ-Jerusalem
દશનગર-Decapolis યહૂદી-Jew
યહૂદીયા-Jud (a) ea

યાર્દેન-Jordon સિનાઈ-Sinai
યુનાન-Greece, -ની - સિનેગોગ-Synagogue
Greek સીરિયા-Syria
યેહૂદા-Judas સુલેમાન-જુઓ શલોમો
યોસેફ-Joseph સુક્કોથ (તંબૂનિવાસ) -
યોહા (ન્ના) ન-John Succoth, Taber-
રૂમ-Rome, -મી- nacles
Roman સેડ્યૂસી-Sadducee
રૅબ્બિ-Rabbi સેમારિયા-Samaria, -યન
લેબાનોન-Lebanon (-ritan)
શબ્બાથ-Sabbath સેમેટિક-Semetic
શલોમો-Solomon હેરોદ-Herod