ઓખાહરણ/કડવું-૧૯

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કડવું-૧૮ ઓખાહરણ
કડવું-૧૯
પ્રેમાનંદ
કડવું-૨૦ →
રાગ:સામેરીકડવું ૧૯મું
કન્યા વિવાહનું ફળ
રાગ : આશાવરી

પાંચ વર્ષની પુત્રી, તો ગવરી રે કહેવાય;
તેને કન્યાદાન દે તો, કોટી યજ્ઞફળ થાય. (૧)

પણ પુત્રી કેરા પિતાને, સમજાવી કહો વાત,
દેવવિવાહનું ફળ જેને, વરસ થયા છે સાત. (૨)

પુત્રી કેરા પિતાને, કાંઈ કહેવરાવો રે,
ગાંધર્વ વિવાહનું ફળ, જેને વર્ષ થાયે નવ. (૩)

એમ કરતાં વળી વચમાં, આવી પડે કાંઈ વાંક,
મનુષ્યવિવાહનું ફળ જેને, અગિયારે આડો આંક. (૪)

એમ કરતાં વરસ જાય ને, બાર પૂરા થાય;
પુત્રીનું મુખ પિતા જુવે. બેસે બ્રહ્મહત્યાય રે. (૫)