ગુજરાતની ગઝલો/ગઝલરૂપ !

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← જુદો છે! ગુજરાતની ગઝલો
ગઝલરૂપ !
[[સર્જક:|]]
૧૯૪૩
પ્રકાશ દેજે →


[ ૧૦૯ ]

૭૪: ગઝલરૂપ !


વ્યથાઓ જીવનની અદા થઈ ગઈ;
અદાઓ તમારી બલા થઈ ગઈ.

વફાની ન ખાહિશ રહી છે હવે–
વફાઓ અમારી ખતા થઈ ગઈ.

તસલ્લી હતી દિલને તદબીરથી–
ઘડીભરની કિસ્મત ફના થઈ ગઈ.

વિરહની નવાજિશ થઈ પ્રેમમાં–
ખુશી જિંદગીથી ખફા થઈ ગઈ.

હૃદયની તમન્નાને દફનાવવા—
હજાર આફતો છે જમા થઈ ગઈ.

ભમે છે નિગાહો હવે ચોતરફ;
દિવાની અરેરે ! હયા થઈ ગઈ.

તિમિર કંઈ દીસે છે નજરમાં હવે;
વિરહ–રાત્રિઓ, શું ઉષા થઈ ગઈ.

નિહાળીને એને ગઝલ–રૂપમાં-
'ફકીર' જાન મારી ફિદા થઈ ગઈ.