ગુજરાતની ગઝલો/જોગીની ગઝલ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← દરગાહ બસ મુજ કત્લગાહ ગુજરાતની ગઝલો
જોગીની ગઝલ
[[સર્જક:|]]
૧૯૪૩
મારી સનમ →


૭૦ : જોગીની ગઝલ


જનમના જોગીડા છઈએ : અમે તો જોગીડા છઈએઃ
ખુદાના ખુદ બન્યા છઈએઃ જનમના જોગીડા છઈએ.

સનમના જોગીડા છઈએ:
સનમના જોગીડા છઈએ.

અનલહકમાં મચ્યા રહીએ:
જનમના જોગીડા છઈએ.

અમે જૂના જમાનાના
શરાબી આદમી છઈએ:

ડૂબેલા ઈશ્કને દરિયે
જનમના જોગીડા છઈએ,
 
ફકીરી હાલમાં ફરીએ:
ન પર્વા કાલની કરીએ !:

ખુદા દિલબર સનમ કરીએ:
જનમના જોગીડા છઈએ.

ભલે રડીએ, ભલે હસીએઃ
ભલે પડીએ, ભલે ચડીએઃ

મગર ના ! ના! નહીં ડરીએઃ
જનમના જોગીડા છઈએ.

નહી ! નહીં નોકરી કરીએ :
અસલ મસ્તાન દિલ છઈએ.

જુલમ જૂઠા નહીં સહીએ:
જનમના જોગીડા છઈએ.

સનમના પ્રેમસાગરની,
અમે ગેબી લહર છઈએ:
 
સનમના મસ્ત કાયમના,
જનમના જોગીડા છઈએ.


ફકીરી બાદશાહ છઈએઃ
ફકીરી બાદશાહ છઈએ.

અમે તો બાદશાહ છઈએ:
ફકીરી બાદશાહ છઈએ.

નહીં જામો, નહીં કફની,
નહીં ! નહીં ! ખાક નહીં ધરીએ:
અનલહક બસ રહે હઈયેઃ
ફકીરી બાદશાહ છઈએ.

અસલ સત્તા સનમશાહી,
ઝમીં અસ્માનને દરિયેઃ
સલામી બસ તહીં દઈએ:
ફકીરી બાદશાહ છઈએ.

ફક્ત માલેકની રૂબરૂ,
અજાયબ ગુફ્તગો કરીએઃ
સનમ ! તારી હકીકતમાં,
ફકીરી બાદશાહ છઈએ:

ફના કરીએ, ફના થઈએ:
ફના કરવા હુકૂમ કરીએ:
ફનાની શહનશાહતના,
ફકીરી બાદશાહ છઈએ.

બકાના તખ્ત પર આખર,
ખરા વારસ અમે છઈએ:
અમરગઢ જીતવા જઈએ:
ફકીરી બાદશાહ છઈએ.

સનમનાં જોર પર સાગર,
ભરી ભરી નૂર પી લઈએ:
દિલે દિલ શહનશાહબાનું !
ફકીરી બાદશાહ છઈએ.