ગુજરાતની ગઝલો/હાલ અબતર છે

વિકિસ્રોતમાંથી
← પ્રાર્થના ગુજરાતની ગઝલો
હાલ અબતર છે
[[સર્જક:|]]
૧૯૪૩
કરું કે ન કરું ? →


અમૃત કે. નાયક

પ૬ : હાલ અબતર છે


કદી તલવારની ધમકી ! કદી કર માંહી ખંજર છે.
ગઝબમાં જીવ આશકનો ડગે ડગ દિલમહીં ડર છે !

ઘડીમાં જીવ જોખમમાં ઘડીમાં ઝિન્દગી ભયમાં
પડ્યું પરહાથ દિલ આ આજ આંખો સૂળી ઉપર છે !

ન છૂટે ધ્યાન પ્રતિમાનું, ખુદાની યાદ ના આવે;
પડ્યા પથ્થર સમજમાં શું, કહે લોકો કે કાફર છે !

જિગરનો દાગ જૂનો છે, નિરાશાનો નમૂનો છે;
સહુ સંસાર સૂનો છે, ઊજડ આશક તણું ઘર છે !

તમો ધનવાન છો તો મુજ સમા લાખો ભિખારી છે;
કમાઈ રૂપનીમાં આશકોનો લાગ ને કર છે !

હૃદય ચાહે સદા જેને દયા આવે નહીં તેને;
બન્યું એ જીવવું એના થકી મરવું જ બહેતર છે !

નહીં ભૂલું અમૂલું મુખ કદી ડૂલું થયું તો શું?
કપાઈ સર સરાસર બોલશે, બસ ! તું જ સરવર છે !

ઊડ્યો ચમકી હું રાતે વસ્લની જાહિદ તણી બાંગો;
અહીં તકબીરના શબ્દો સદા અલ્લાહ અકબર છે.

ન કર અમૃત! શિકાયત કે, એ બૂત છે પથ્થરો છે બસ;
હૃદય તુજ મીણનું રાખ્યાથી તારે હાલ અબતર છે !