તદપિ કછુ હાથ હજુ ન પર્યો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
તદપિ કછુ હાથ હજુ ન પર્યો
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર


<poem>

( તોટક છંદ)

યમ નિયમ સંજમ આપ કિયો, પુનિ ત્યાગ બિરાગ અથાગ લહ્યો; વનવાસ લિયો મુખ મૌન રહ્યો, દ્રઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો..૧

મન પૌન નોઇરોધ સ્વબોધ કિયો, હઠ જોગ, પ્રયોગ સુતાર ભયો; જપ ભેદ જપે તપ ત્યોંહિ તપે, ઉરસેંહિ ઉદાસી લહી સબપે..૨

સબ શાસ્ત્રકે નય ધારિ હિયે, મત મંડન ખંડન ભેદ લિયે; વહ સાધન બાર અનંત કિયો, તદપિ કછુ હાથ હજુ ન પર્યો..૩

અબ ક્યોં ન બિચરત હે મન સેં, કછુ ઔર રહા ઉન સાધન સેં; બિન સદ્ગુરુ કોય ન ભેદ લહે; મુખ આગલહૈ કહ બાત કહે..૪

કરુના હમ પાવત હૈ તુમ કી, વહ બાત રહી સુગુરુગમકી; પલમેં પ્રગટે મુખ આગલસેં, જબસદ્ગુરુચર્ન સુપ્રેમ બસેં.. ૫

તનસેં, મનસેં, ધનસેં, સબસેં, ગુરુદેવકી આન સ્વાઅત્મ બસેં; તબ કારજ સુઇદ્ધ બને અપનો, રસ અમૃત પાવહિ પ્રેમઘનો..૬

વહ સત્ય સુધા દરશાવહિંગે, ચતુરાઅંગુલ હે દ્રગસેં મિલ હેં; રસ દેવ નિરમ્જન કો પિવહી, ગહિ જોગ જુગોગુગ સૂર બસેં..૭

પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રબુસેં, સબ આગમભેદ સૂઉર બસેં; વહ કેવલ કો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે..૮