દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ/સૂચિ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પરિશિષ્ટ ૨ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ
સૂચિ
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી


ખાણો –માં હડતાળ ૨૮૮ ઇ૦ ખૂની કાયદો ૯૭-૧૦૩, ૨૧૪;

૦પરવાનાની (મરજિયાત) હોળી
૨૧૦-૨; ૦પહેલી સમાધાનીનો
વિરોધ ૧૬૦-૬; ૦રદ કરવાનું
બોથાનું વચન ૨૭૨; ૦વિશે
જનરલ સ્મટ્સનો વિશ્વાસઘાત
૧૯૮ ઇ૦; ૦સામેની લડતની
પુનરાવૃત્તિની તૈયારી ૨૦૬-૭;
૦સામેની લડતની સમાધાની (૧)
૧પ૯, (૨) ૩૨૪, ૩૨૮; જુઓ
એશિયાટિક એકટ

ગાંધીજી ૦આફ્રિકા જવા ઊપડયા

૪૦, પર (બીજી વાર
સહકુટુંબ); ૦આફ્રિકાથી ઇંગ્લૅંડ
જવા રવાના ૩૩૩; ૦ઈંગ્લૅંડના
ડેપ્યુટેશનમાં નિષ્ફળતા ૨૩૩-૭;
૦ઈશ્વરશ્રદ્ધા ૧૯૦; ૦ઉપચારો
૨પ૯-૬૨; ૦એશિયાટિક કાયદા
વિરુદ્ધ ભાષણ ૧૦૬-૧૦;
૦એશિયાટિક કાયદા વિશે સમજૂતી
૧૦૦-૨; ૦કસમના મહત્ત્વ વિશે
૧૦૬-૭; ૦ફૂચ મુલતવી ૩૨૩;
૦કેળવણી મંડળ ખોલ્યું ૪૭;
૦કોર્ટમાં ૧પર-૩; ૦ખાણના
માલિકોની મુલાકાત ૨૯૩;
૦ખાણાના રિવાજ વિશે ૧૨૨;
૦ગેરસમજૂતી દૂર કરવાનો
ફિનિક્સથી પ્રયત્ન ૧૯૧;

૦ગોખલેને બોથાનું વચન ૨૭૨;
૦છ માસ માટે દેશમાં ૪૮;
૦છાપામાં જાહેરખબરો લેવા વિશે
૧૪પ-૬; ૦જાહેર કાર્યકર્તાની
જવાબદારી ૧૨પ-૬; ૦જાહેર
સંસ્થાઓ અને ફંડ વિશે
૧૩૧-૨; ૦જેલમાં ૧પ૧- ૨,
૨૨૭; ૦જોહાનિસબર્ગમાં સભા
૧૬૦-૬; ૦જોહાનિસબર્ગમાં સ્થિર
થયા ૮૫; ૦ઝૂલુ બંડમાં ભદદ
૯૮-૯; ૦ટૉલ્સટૉય ફાર્મ, ૨૪૦
ઈ૦; ૦ટોલ્સટોય ફાર્મમાં ગોખલે
૨પ૨-૪; ૦ટ્રાન્સવાલની કૂચનો
હેતુ ૨૯૯; ૦ડંડીમાં કેસ અને
સજા ૩૦૯-૧૦; ૦ડેપ્યુટેશનના
કામે વિલાયતમાં ૧૨૦-૩;
૦દૂધનો ત્યાગ ૨૬૧; ૦દેશ
આવવાની શરતી રજા ૮૧;
૦દેશમાં કામ ૪૯-પર; -ના
આફ્રિકા ગયા પહેલાંનું જાહેર કામ
૪૦; ૦નાતાલ ઇંડિયન કૉંગ્રેસની
સ્થાપના ૪૬; -ની જેલમુક્તિ
૩૨૦; -ની ધરપકડ અને મુક્તિ
૩૦૪-૫; -ની ધરપકડ અને
સજા ૩૦૭-૧૦; -ની સ્મટ્સ
સાથે મુલાકાત ૩૨૧, ૩૨૪-૫;
-નું મેરિત્સબર્ગ સ્ટેશને અપમાન
૪૨; -ને ચેમ્બરલેનને મળવાની
મનાઈ ૮૪; -ને ઠાર મારવાની
ધમકી ૧૬૫; –નો ગોખલેને તાર

૩૨૨; -નો બોથાને જવાબ
૨૩પ-૬; -નો નવી કૂચ કરવાનો
નિર્ણય ૩૨૧; -નો સ્મટ્સની
દલીલોનો જવાબ ૯૨-૪; -નો
સ્મટ્સને કાગળ ૩૨૦-૧; -નો
સ્મટ્સ સાથે પત્રવ્યવહાર
૩૨૬-૮; ૦ન્યૂકૅસલમાં ૨૮૮;
૦પથારીવશ દશામાં પરવાનો
કઢાવ્યો ૧૭૩; ૦પરના ગોરાઓના
હુમલાનું બીજ પર-૩; ૦પર
'જલદી આવો'નો તાર પર;
૦પર મીરઆલમનો હુમલો
૧૬૯-૭૦; ૦પર સ્ટીમર પરથી
ઊતરતાં હુમલો પ૮-૬૦; ૦પર
હુમલાનો પ્રયાસ ૧૮૯; ૦પહેલી
સમાધાની ૧પ૭-૯; ૦પ્રતિજ્ઞાનું
મહત્ત્વ ૧૦૫-૯; ૦પ્રસ્તુત પુસ્તક
લખવાનો હેતુ ૯૪; ૦બોઅર
યુદ્ધમાં મદદ ૭૫; ૦બોઅર યુદ્ધ
વિશે કર્તવ્યની વિચારણા ૭૧-૫;
૦બ્લૂમફૉન્ટીનની જેલમાં ૩૧૧-૨;
૦મજૂરોની કૂચ ર૯પ ઈ૦; -નો
નિર્ણય ૨૯૨; ૦મતાધિકારના
બિલ વિરુદ્ધ અરજી ૪૪;
૦મીરઆલમનો પસ્તાવો ૨૧૨;
૦લડતનો અંત ૩૩૦-૪; ૦લૉર્ડ
એલ્ગિનની વક્રનીતિ વિશે
૧૨૬-૯; ૦વકીલાતની સનદની
અરજી ૪૫; ૦સત્યાગ્રહ વિશે
૧૪૨-૩, ૧૯૨-૩, ૨૧૫-૭;

૦સત્યાગ્રહીઓના કુટુંબીઓને મદદ
૨૩૯; ૦સરકાર(હિંદી)ના
ગિરમીટની માગણીના સ્વીકાર
વિશે ૨૩; ૦સરકારી કમિશનનો
બહિષ્કાર ૩૨૦-૧; ૦સ્ત્રીઓ
સત્યાગ્રહમાં સામેલ ૨૮૩;
૦સ્મટ્સને ટેલિફોન ૩૦૧;
૦સમટ્સનો વિશ્વાસઘાત ૧૯૮ ઇ૦;
૦સ્મટ્સ સાથે સમાધાની
૩૨પ-૩૦; ૦'હિંદ સ્વરાજ'ની
ઉત્પત્તિ ૨૩૭-૮; ૦હિંદ હદપાર
થયેલાની વ્યવસ્થા ૨૨૯-૩૦;
૦હુમલો કરનારાને માફી ૬૩-પ

ગિરમીટિયા ૦અાફ્રિકામાં આગમન

૨૨; -ની બોઅર યુદ્ધમાં મદદ
૭૬; ૦મુક્ત ૨૭-૮; ૦પર માથા
વેરો નાખવાની ચળવળ ૨૮-૯;
૦પર ત્રણ પાઉંડનો કર ૨૯

ગોખલે, ગોપાળકૃષ્ણ રપર-૪,

૩૧૩-૪, ૩૨૧-૩; -ને જનરલ
બોથાનું વચન ૨૭૨; -નો
આફ્રિકાનો પ્રવાસ ૨૬૫ ઇ૦

ગ્રિફિન, સર લેપલ ૧૨૧

ચમની, મિ. ૧૭૩, ૩૦૭, ૩૦૯ ચાર્લ્સટાઉન ૨૯૫, ૨૯૯ ચીન ૧૪૮ ચેમ્બરલેન, મિ. ૬૩, ૮૧-૨, ૮૪-૫

જેમિસન, ડૉ. -ની વાડ ૬૮
જેલ, આફ્રિકાની ૧પ૩-૬
જેશી, હરિશંકર ૯૯
જોહાનિસબર્ગ ૩-૫, ૬૮-૯, ૯૪,
૧૬૦ , ૨૬૭-૭૦

ઝલુબંડ ૯૮-૯

ટૉલ્સ્ટૉય ફાર્મ ૨૩૮ ઇ૦ ટ્રાન્સવાલ ૮૨-૩, ૮૬-૭, ૧૨૮,>

૧૬૭, ૨૩૨, ૨૯૯; -ના
હિંદીઓના દુ:ખનું કારણ ૩૩
ઈ૦; -ની કૂચ ૩૦૧-૨; -ની
કૂચ કરનારાની ધરપકડ ૩૦૮-૯;
-ની કૂચ કરનારા પર કેસ અને
દમન ૩૧૩ ઇ૦; -માં મુશ્કેલી
૩ ૨ – ૩

ડ૨બન ૧૮૮
ડંડી ૩૦૯
ડોક, મિ. ૧૭૪-૬, ૧૮૩,
ડ્રુ, રેવરંડ ડુડની ૧૮૫

તાતા, સર રતન ૨૩૮
તિલક, લોકમાન્ય પ૦-૧
ત્રણ પાઉન્ડનો કર ર૭૬

દાદાભાઈ નવરોજી ૬૬
દુખોબોર ૧૧૭
દેસાઈ, પ્રાગજી ૨૪૩

નટેશન, મિ. ૨૩૦ નાગાપન ૨૩૧
નાજર, મનસુખલાલ પપ, ૬૭,

૧૪૪

નાતાલ –માં હિંદીઓ સામેની

ચળવળ ૨૭ ઈ૦

નાતાલ ઇન્ડિયન કૉંગ્રેસ ૪૬
નાયડુ, થંબી ૧૪૯-૫૦, ૨૪૨
નાયડુ, પી. કે. રર૯-૩૦
નારાણસામી ૨૩૨
ન્યૂકૅસલ ૨૮૫, ૨૯૧-૨, ૨૯૪ ઈ૦

પરભુસિંગ ૦બહાદુર ગિરમીટિયો

૭૯ - ૮૦

પરવાના ઓફિસ ૦પર પિકેટિંગ

૧૩૭- ૮

પરવાનો ૯પ-૬
પંડિત, રામસુંદર ૧૪૦-૩
પિયર્સન ૩૧૮
"પેસિવ રિઝિસ્ટન્સ" ૧૧૧; ૦અને

સત્યાગ્રહનો ભેદ ૧૧૨-૭

પેસિવ રિઝિસ્ટન્સ એસોસિયેશન –ની

સ્થાપના ૧૩૧

પોલાક, મિ. ૧૮૦-૧, ૩૦૭, ૩૧૯
પ્રિટોરિયા ૪, ૧૬૦, ૨૭૧

ફાતમા, મહેતાબ ૨૯૮ ફિનિકસ ૧૪૪, ૧૯૦, ૨૭૮, ૨૮૨,

૩૧૮

ફિલિપ્સ, રેવ૦ ચાર્લ્સ ૧૮૫

ક્રીનિખન -ની સુલેહ ૧૮
ફી સ્ટેટમાં હિંદીઓની મુસીબતો
૩પ- ૬
બોઅર યુદ્ધ ૬૮-૮૦; -ની તૈયારી
૭૦; -ની શરૂઆત ૭૧; ૦પછી
હિંદીઓની સ્થિતિ ૮૨ ઈ૦; -માં
હિંદીઓના ધર્મની વિચારણા
૭૧ - ૩
બોથા, જનરલ ૧૬, ૧૯, ૨૩૫;
-નો હૉસ્કિન મારફત સંદેશો
૧૩૩
બલૂમફૉન્ટીન ૩૧૧-૨
ભાવનગરી, સર મંચેરજી ૬૭
ભાંડારકર પી. ૫૧
મિલ્નર, લૉર્ડ ૧૯, ૮૭
મીરઆલમ ૧૬૯-૭૦, ર૧ર
મુડલી, જૅક ૧૯૦
મુંબઈ ૮૧
મેઢ, સુરેન્દ્રરાય ૯૯
મેરીમૅન, મિ. ૩૭, ૨૩૪
મોર્લી, લોર્ડ ૨૩૪
મોલ્ટીનો, માર્સ ૧૮૭
મોલ્ટીનો, સર જેન ૩૭
રિચ, મિ. ૧૮૦
રોબટર્સન, સર બૅન્જામિન ૩૨૪,
૩૨૯

રૉયપેન, જેસફ ૨૨૬ , ૨૪૩
લુટાવન ૨૫૯-૬૦
લૅઝરસ ૨૮૯-૯૦
લ્યુકિન, જનરલ ૩૧૫
વલંદા (બોઅરો) ૦અંગ્રેજો સાથે
અથડામણ ૧૫; -નું આગમન
૧૩; – નો ઇતિહાસ ૧૩-૯
વાઇલી, કર્નલ ૩૨૫
વાલિયામા ૨૮૬-૭
વિલાયતમાં ડેપ્યુટેશન ૨૩૪
વિવાહ વિરુદ્ધનો કાયદો ર૭૯-૮૦
વેરસ્ટેન્ટ, મિ. ૧૮પ
વેરૂલમ ૩૧પ
વેસ્ટ, આલ્બર્ટ ૧૭૭-૮૦, ૩૧૮-૨૦
વેસ્ટ, મિસ એડા (દેવીબહેન) ૧૮૦
વોક્સરસ્ટ ૩૦૦
વ્યાવહારિક, મદનજિત ૧૪૪
શેઠ, દાઉદ મહમદ ૧૮૯, ૨૨૩-૪
શેઠ, રુસ્તમજી પ૬, ૬૦-૧, ૧૮૯,
ર૮૪
શેલત, ઉમિયાશંકર ૯૯
શ્રાઈનર, ઓલિવ ૩૭, ૧૮૬
શ્રાઈનર, મિ. ડબલ્યુ. બી. ૩૭
શ્લેશિન, મિસ ૧૮૨-૪
સત્યાગ્રહ ૨૧૪-૭, ૦અને પેસિવ

રિઝિસ્ટન્સનો ભેદ ૧૧૩-૮; -ની
ઉત્પત્તિ ૧૧૧- ૨
સિમંડૂઝ ૧૨૪
સોઢા, રેવાશંકર ર૮૪
સોરાબજી ૩૧૫
સ્ત્રીઓ ૦સત્યાગ્રહમાં ૨૮૧, ૨૮પ-૭
સ્મટ્સ, જનરલ ૯૦, ૧પ૭-૯,
૧૯૭- ૮ , ૨૦૪-પ, ૨૦૭,
૨૧૪-૫, ૨૩૫, ૨૭૬ , ૩૦૧ ,
૩૦૬ , ૩૧૯, ૩૨૧, ૩૨૪,
૩૨૬ - ૮
હબસીઓ (ગૂલુ) ૮-૧૩
હબીબ, શેઠ હાજી ૨૩૪-૫
હરબતસંગ ૩૧૧
હસન ૨૨૪
હંટર, વિલિયમ વિલ્સન ૬૬;
૦ગિરમીટિયા વિશે ૨૩

હાજી, વજીરઅલી ૧૨૦
હાર્ડિંગ, લૉર્ડ ૩૧૪, ૩૨૧-૨
'હિંદ સ્વરાજ' ૨૩૭- ૮
હિંદીઓ ૦ઉપર અંગ્રેજોનું આળ ૭૧;
૦એશિયાટિક કાયદા સામે લડવાનો
નિશ્ચય ૧૦૪-૧૧૦; ૦નવા
પરવાના કઢાવ્યા ૯૬ ;
૦ટ્રાન્સવાલના દુ:ખનું કારણ ૩૩
ઇ૦; -ના બે વર્ગો ૨૪; -ના
મતાધિકાર પર તરાપ ૩૦-૧;
-ની બોઅર યુદ્ધ પછી સ્થિતિ
૮૨-૩ ઈ૦; -નો વેપાર ૨૬;
૦ફ્રી સ્ટેટમાં મુસીબતો ૩પ-૬;
૦વિરુદ્ધના કાયદા ૮૭-૯;
૦સામેની ચળવળ ૨૮-૯ ઈ૦
હેડલબર્ગ ૩૦૭-૮
હૉબહાઉસ, મિસ ૧૮૫- ૬
હૉસ્કિન, મિ. ૧૩૩-૪, ૧૮૪